Vážený pane likvidátore,

obracím se na Vás na základě zmocnění od 89 akcionářů (seznam jsem poslal samostatně), vlastnících celkem 194 284 akciemi (tedy více než 1% základního kapitálu společnosti) se žádostí o poskytnutí informací o aktuálním stavu majetku společnosti a soudních sporů, včetně probíhajícího insolvenčního řízení, v rozsahu, v jakém obvykle podáváte informace na valných hromadách společnosti, v bodu "Zpráva likvidátora ke stavu majetku a soudních sporů". Za situace, kdy probíhá insolvenční řízení, považuji za neekonomické žádat o svolání mimořádné valné hromady, neboť se domnívám, že tyto informace lze sdělit akcionářům i bez nákladů spojených s MVH, nejlépe na stránkách www.hph-likvidace.cz

V této souvislosti žádám též o sdělení, zda společnost vyhotovila účetní závěrku k 30.6.2015 a zda informace z účetní závěrky, které se objevily v návrhu společnosti Alkony, jsou pravdivé, přestože tato závěrka není Vámi podepsána, či zda existuje jakákoliv jiná závěrka, po 31.12.2014.

Dále žádám o sdělení informací, zda a za jakých okolností by mohlo dojít k převoditelnosti akcií HPH, a jakým způsobem by byl řešen problém, že někteří akcionáři (akcie) obrželi podíl z trustů a jiní nikoliv a dále žádám o sdělení informace, jakým způsobem bude naloženo s akcie HPH vlastněnými již neexistujícími kyperskými společnostmi.

Dále žádám o sdělení informace, zda uvažujete o zpeněžení majetku či části majetku formou jeho prodeje, a pokud ano, jakým způsobem prodej proběhne.

Dále, pro případ, že bychom se rozhodli o svolání mimořádné valné hromady, žádám o sdělení informace, jaké jsou aktuální stanovy společnosti a jaké je aktuální složení členů orgánů společnosti, s ohledem na různá soudní rozhodnutí v řízeních o neplatnost usnesení VH i rejstříkových zápisů.

Konečně, žádám o sdělení informací, zda a jak akcionáři mohou poskytnout součinnost při odvrácení hrozby konkursu HPH, například formou poskytnutí finanční půjčky, záruky koupě pohledávek, koupí účastnických akcií HPH (např. těch od zrušených kyperských společností) či případně jiným způsobem. Za sebe a zastupované akcionáře jsem připraven k maximální součinnosti, bude-li to potřebné.

Budu rád, pokud odpovíte co nejdříve, třeba i po částech, aby bylo možné podle toho reagovat.

Děkuji předem za odpověď a přeji krásné dny.

V Brně, dne 14.12.2015, RNDr. Petr Kaňovský