Odpověď na podnět akcionářky ze dne 12.1.2016

Dobrý večer,

děkuji za Váš podnět.

Z mé strany zůstává platné to, co jsem psal již 24.12.2014: http://www.kanovsky.cz/HPH20141224.php

Mým prioritním zájmem je, aby orgány společnosti postupovaly jednotně a neplýtvaly silami při nekonečných vzájemných sporech. Můj názor je, že by se mělo vyjít ze současného stavu, že společnost je v likvidaci, a směřovat tedy vše k ukončení likvidace a rozdělení likvidačního zůstatku. Za této situace nepovažuji za efektivní snažit se například o rozdělení společnosti (viz VH 23.5.2014) a podobné kroky, neboť by automaticky vedly ke spoustě právních problémů a sporů, podobně jako případná insolvence. Cestu nevidím ani ve snahách o odvolání likvidátora, protože tyto snahy vedou k dost dlouhým soudním řízením a též nejistotě, protože není vůbec zřejmé, co by měl nový likvidátor dělat jinak a co by vlastně jinak dělal.

Velmi mě mrzí nekonečné soudní spory mezi trusty a HPH. Je přece zřejmé, že se jedná o prostředky, které patří akcionářům HPH, takže i když selhala dohoda z března 2011, tak je na místě sestavit jinou dohodu, směřující k uvolnění blokovaných prostředků a jejich výplatě akcionářům. A samozřejmě je potřebná součinnost trustů a likvidátora například například ohledně informací, kteří akcionáři výplatu dostali a kteří nikoliv, aby pak bylo možné zbývající prostředky rozdělil spravedlivě. Nechápu, že třeba na stránkách www.trust-hph.cz již více let zcela chybějí jakékoliv nové informace (zprávu o uzavření kanceláře o Vánocích 2015 považuji spíše za vtip). Nevím přitom, proč někteří lidé šíří lživé informace, že prý vyplacené podílníky označuji za zloděje, podvodníky a spolupachatele Koženého a Vostrého, toto jsem nikdy nepsal a podobné názory nikdy nezastával.

Pokud se jedná o zneplatňování VH, tak jsem za posledních 12 let podal jen tři žaloby na neplatnost usnesení VH, shodou okolností posledních tří, protože tam došlo k výrazným zásahům do mých práv či práv zastupovaných akcionářů a protože tam došlo k prosazování dle mého názoru nezákonných postupů, které by komplikovaly další likvidaci (např. rozdělení společnosti odštěpením). O žalobách následně rozhodoval či bude rozhodovat nezávislý soud, přičemž žaloby podali vždy i jiní akcionáři. Plně souhlasím, že by přípravě a organizaci VH měla být věnována větší pozornost, přičemž program VH by měl být připravován v součinnosti s hlavními akcionářskými skupinami, protože jen to vede k větší pravděpodobnosti, že usnesení VH nebudou prohlášena za neplatná. I proto jsem se snažil o získání více než 1 procenta akcií, aby již nebylo možné svolávat VH s jen účelově vytvořenými body programu (viz například VH 7.9.2015).

Osobně přivítám, pokud se nějaká jednání s cílem nalezení společného postupu uskuteční. Se všemi, které jste oslovila, jsem se v blízké či vzdálenější minulosti setkával a nemám problém s tímto i v budoucnosti, přestože s některými přístupy nesouhlasím, zejména pokud se jedná o formu.

Za sebe budu pokračovat ve snaze nastíněné 24.12.2014 (http://www.kanovsky.cz/HPH20151214.php) i 14.12.2015 (http://www.kanovsky.cz/HPH20151214.php) s tím, že budu rád, pokud se vyřeší i některé osobní záležitosti (např. http://www.kanovsky.cz/HPH20151214b.php).

Pokud pánové nebudou iniciovat vźajemná jednání sami, tak za současné situace jsem připraven iniciovat a zajistit shromáždění akcionářů a členů vedení, s cílem prodiskutovat současnou situaci a hledat konkrétní možnosti dalšího postupu. Chtěl bych pak, abychom se bavili konkrétně - například co uděláme v záležitosti převoditelnosti akcií či například, jak ukončit spory HPH a trustů ohledně již 15 let blokovaných prostředků na účtu JUDr.Bayera ve prospěch akcionářů HPH.

Rozhodl jsem se, že vyčkám do 31.1.2016, do kdy snad bude jasněji v insolvenčním řízení, v řízení na jmenování dalších likvidátorů či odvolání stávajícího, a do kdy snad obdržím úplnou odpověď na své dopisy z 14.12.2015, případně ještě 24.12.2014, a pak budu postupovat dle předchozího odstavce.

Budou-li pánové mít zájem se návzájem, či/a se mnou setkat dříve, pak se samozřejmě nebráním.

Za situace, která nastala, však pravděpodobně oslovím i další akcionáře, tentokrát včetně akcionářů zastupovaných p.Jiříkem, s cílem získat je pro svou vizi dalšího vývoje, viz výše. Myslím, že je dobře, pokud akcionáři budou mít více možností, aby si pak vybrali, ke komu se spíše přikloní, přestože v budoucnu bude potřebné dojít ke společnému postupu. Jen dostatek zastupovaných hlasů však zajistí, aby bylo možné tuto vizi efektivněji prosazovat a přispět tak k posunu našich záležitostí.

Podnět i svou odpověď na něj zveřejním na svých stránkách http://www.kanovsky.cz/hph-kanovsky.php

Odpovědi ostatních zveřejním, pokud o to požádají, samozřejmě též. Neexistuje v kauze HPH informace či odpověď, kterou bych kdy odmítl na svých stránkách zveřejnit, byl-li jsem o to požádán.

S pozdravem a přáním krásných dnů.

RNDr. Petr Kaňovský, aktuálně zastupující 86 akcionářů s 1,08% základního kapitálu společnosti.


Podnět akcionářky ze dne 12.1.2016

Vážený pane Castorále, pane Stanku, pane Jiříku, pane Kanovský, pane Sevčíku, pane Behro, pane Matějko,

píšu Vám jako akcionářka HPH, která sleduje postupně informace o HPH /jen některých VH jsem se zučastnila./.

Zvláštní je, že všichni vyslovujete stejný cíl, výplatu akcionářů, ale všichní, kteří plánujete hlasování na VH, snažíte se mít co nejvíc hlasů, jakoby ti druzí byli Vaši nepřátelé.

VH ztroskotaly na tom, že nebyly dodrženy předpisy, paragrafy.!

Copak je to tak těžké, zeptat se někoho, kdo předpisy na 100% zná, a ne si pak stěžovat, že zase byla VH zneplatněna.?

Nesouhlasím s převolbou funkcionářů kritizovanou už v minulosti , to není volba !!!!

Předepsala bych těm, kteří svolali zneplatněnou VH, předem odsouzenou k neplatnosti, uhradit všechny náklady spojené s VH !

Scházet se na VH vidím jako překážku k probírání všech skutečností, schází možnost diskutovat z očí do očí.

Mohli byste se sejít kdekoliv, abyste na sebe viděli zblízka a každý sdělil vše, co ví......a potom k d o a c o může zařídit, zjistit, předběžně vyjednat, rozdělit si ukoly.... místo zápisů stačí diktafon, jestli názory zučastněných uchovat chcete...

Prosím Vás všechny, abyste se domluvili na schůzce, věřím Vám všem, že chcete jednat jen podle předpisů, aby výsledek byl co nejlepší.

S pozdravem a přáním uspěchů a štěstí /nejen v HPH / akcionářka Věra Dohnalová