Mail a dopis zaslaný dne 21.12.2016 lividátorům HPH

Vážení likvidátoři Harvardského průmyslového holdingu, a.s. - v likvidaci (dále HPH),

vím, že 19.12.2016 došlo k potvrzení usnesení o jmenování dvou dalších likvidátorů HPH i to, že dosud toto usnesení není v právní moci, což bude až po písemném vyhotovení a doručení.

K dnešnímu dni na základě plných mocí jednám ve shodě s 87 akcionáři, celkově vlastníme 176 939 akcií, představujících 1,07% základního kapitálu HPH, tvoříme tedy skupinu kvalifikovaných akcionářů dle §365 odstavec 3 zákona o obchodních korporacích.

Protože společnost za rok 2015 nekonala, v rozporu se zákonem a stanovami valnou hromadu společnosti, žádáme tímto aspoň o uspořádání shromáždění akcionářů, kde by akcionářům byly předloženy zprávy o činnosti likvidátora, představenstva a dozorčí rady za roky 2015 a 2016, stavu majetku společnosti, včetně pohledávek a závazků, stavu soudních sporů, vedených v ČR i zahraničí a kde by byl nastíněn plán dalšího postupu likvidace, včetně možností zajištění likvidity za situace, kdy již byly likvidátorem podány dva insolvenční návrhy a kdy společnost nedisponuje ani prostředky k zaplacení soudních poplatků v probíhajících soudních řízeních, což mimo jiné vedlo i zastavení odvolacího řízení ve věci pohledávky společnosti VSP ve výši 20 milionů Kč plus příslušenství.

Za současné situace považuji za nezbytné, aby společnost měla kvalitní právní zastoupení, a protože například z podání MPSH 76 INS 26955/2016-A-11 vidím, že v insolvenčním řízení zastupuje společnost prof.Častorál, který není advokátem (a tento text navíc obsahuje několik chyb), navrhuji, aby došlo k dohodě mezi vámi, spočívající v tom, že do doby nabytí právní moci o ustanovení dvou dalších likvidátorů zmocní stávající likvidátor k zastupování advokáta, kterého vybere spolu s dalšími, byť dosud nepravomocně jmenovanými likvidátory, například přímo JUDr. Dagmar Mixovou, pokud společnost nechce či nemůže financovat externí advokáty (ostatně by to tak bylo i v souladu s odůvodněním soudu 1.stupně ve věci jmenování dvou dalších likvidátorů).

Skupina kvalifikovaných akcionářů respektuje, že pro vedení soudních řízení v ČR i zahraničí je potřebné mít dostatek finančních zdrojů, ale neztotožňuje se s názorem, že k tomuto by bylo vhodné zvolit cestu insolvence, kde by jejich práva byla naprosto upozaděna. Pokud není možné prodat žádný majetek a pokud není možné získat ani provozní půjčku, tak dává na zvážení, zda nerealizovat jinou cestu, kterou by bylo rozhodnutí akcionářů o vystoupení z likvidace (se souhlasem soudu), snížení základního kapitálu (například snížením jmenovité hodnoty akcií) a následné zvýšení základního kapitálu úpisem nových akcií. Věříme, že najdete jednodušší řešení, nicméně toto chápejte jako alternativu k vstupu společnosti do insolvence, kdybyste neviděli jiné řešení.

Pokud se jedná o řízení VSP, žádám o učinění kroků k odvrácení nebezpečí exekuce či zmírnění důsledků, pokud již došlo, z důvodu nezaplacení soudního poplatku, k zastavení odvolacího řízení a pokud pak usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4, sp.zn. 8 C 248/2015 pravděpodobně nabyde v dohledné době právní moci. Žádáme tímto o zvážení dalších cest, jak v této věci dále postupovat, jak občanskoprávních tak případně i trestněprávních. Akcionáři jsou přitom znepokojeni skutečností, že o tom, že společnost nedisponuje prostředky k ochraně svých práv, se dozvěděli až těsně před podáním insolvenčního návrhu ze dne 2.11.2016, a že z důvodu neúplnosti insolvenčního návrhu došlo k jeho odmítnutí, což následně vedlo k dalším komplikacím včetně toho, že v mezičase pohledávka VSP nabyde právní moci, když přitom před 2.11.2016 bylo možné zkusit zajistit prostředky jiným způsobem, jak vyplývalo i z odůvodnění usnesení soudů ve věci žádosti o zproštění soudních poplatků v tomto řízení.

S ohledem na naléhavost zmíněných problémů a možných důsledků v případě jejich neřešení žádám, abyste postupovali přinemenším v záležitosti zmocnění společnosti advokátem neprodleně, pokud možno obratem, včetně následných úkonů ve věci pohledávky VSP a insolvenčních návrhů.

Děkuji předem za zvážení a přeji pohodové prožití vánočních svátků a úspěšný rok 2017.

V Brně, dne 21.12.2016, RNDr. Petr Kaňovský, zástupce skupiny kvalifikovaných akcionářů HPH