OSMA: Sekretariát si také požaloval, že „inzerát nevyšel v Hospodářských novinách“, proto jde nepochybně o zneužití soukromé domény a vůbec - svolání VH je tedy neplatné. Pro upřesnění: oznámení o svolání VH se uskutečnilo podle zákona o korporacích, tedy zveřejněním v Obchodním věstníku a na webu představenstva, což autor ve své těžké nevědomosti a ignoranci pokládá za zneužití soukromé domény. Ještě že o tom zveřejnění v OV sekretariát nic neví, jinak by byl pan Materna obviněn z dalšího hrdelního zločinu – zneužití veřejného sdělovacího prostředku.

 

406 odst. 1: Svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastnícím akcie na jméno nebo zaknihované akcie na adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo v evidenci zaknihovaných cenných papírů anebo v evidenci vedené schovatelem držícím imobilizované akcie v úschově. Stanovy mohou určit i další požadavky na svolání valné hromady. Stanovy mohou také určit, jakým způsobem bude nahrazeno zasílání pozvánky na adresu akcionáře podle věty první; tento způsob nesmí akcionáře nedůvodně omezovat v možnostech účastnit se valné hromady.

 

Komentář PK: Jedná se o to, že změna stanov 23.5.2014 je nepravomocně neplatná, přičemž pokud by soud potvrdil pravomocně neplatnost, tak by bylo potřebné postupovat dle dřívější úpravy Stanov. Z opatrnosti bývalo jednodušší pozvánku zveřejnit i dle dřívějších Stanov. O Obchodním věstníku není v tomto ustanovení zákonu o korporacích ani slovo, toto je jen uvedeno ve stanovách. Pokud se jedná o www.hphas.cz, tak zde je sporné, zda se jedná o stránky společnosti, když jsou registrovány na soukromou osobu a pravděpodobně neexistuje žádná dohoda o využívání těchto stránek společností HPH. Má se přitom jednat o stránky společnosti, nikoliv o stránky člena představenstva společnosti.

 

 

OSMA: Je pozoruhodné, že sekretariát HPH velice rád vydává své názory především o věcech, o kterých nic neví. A tak sděluje: „usnášeníschopná má být účelově již první VH“ a dovozuje, že proto má být uplatněno kvorum 3% a nikoliv, jak je určeno v předchozích stanovách, 30%. Skutečnost, že byl přijat již před půldruhým rokem zákon o korporacích, Častorál před svým sekretariátem utajuje stejně, jako harvardské účetnictví.

 

412 odst.1: Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota nebo počet přesahuje 30 % základního kapitálu, ledaže stanovy určí jinak.

 

Komentář PK: Jedná se o to, že změna stanov 23.5.2014 je nepravomocně neplatná, přičemž pokud by soud potvrdil pravomocně neplatnost, tak by bylo potřebné postupovat dle dřívější úpravy Stanov. O problému soudních řízení společnost ví, proto na stránkách hphas.cz píše o „stále platných“ stanovách. Svolavatelé musejí vědět, že toto může způsobit problémy v budoucnosti.

 

 

OSMA: Ještě větší kalibr má další výlev: „VH se nekonala před zveřejněním účetní závěrky v červnu a auditor nebyl nikdy platně zvolen“. K čemuž sekretariát objevně sděluje „účetní závěrka popisuje hospodaření HPH a neobsahuje protiprávní kroky představenstva a dozorčí rady…“ Což má být patrně zdůvodnění, že účetní závěrka není pro VH potřebná, nicméně je to na Nobelovu cenu za pitomost. Zřejmě nelze vysvětlit vysloužilým vnitrákům, jak by se mohla VH konat v červnu, když přísně utajovaná účetní závěrka je založena do sbírky listin, tedy odtajněna až v červenci, a jak je Častorálovým oblíbeným zvykem - ještě k tomu bez auditu. K čemu by asi v červnu byla VH, když posouzení účetní závěrky je hlavním bodem programu každé valné hromady?

 

403 odst. 1:  Řádnou účetní závěrku projedná valná hromada nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.

Komentář PK: Zákon zde hovoří jednoznačně. Vnitřní problémy si ve společnosti musejí orgány vyřešit sami, nicméně nic neřeší, tzv. „projednání“ účetní závěrky po zákonem stanoveném termínu, bez ohledu na to, že navržený text usnesení „VH neschvaluje účetní závěrku“,  je v podstatě k ničemu, ať už se návrh usnesení schválí či neschválí.