Algoritmus výpočtu žebříčku


Výkonnost 100% byla stanovena jako hodnota výkonu Dana Orálka na 1.žebříčkovém závodu (17.11.2007).

Počet bodů běžce na jakémkoliv závodu je vypočten pomocí vzorce:

Bodů_běžce=Koeficient_závodu*Čas_vítěze/Čas_běžce

kde Koeficient_závodu je koeficient zohledňující výkonnost zúčastněných běžců i dosažené časy tak, aby se jejich průměrná výkonnost po tomto závodu nezměnila. Koeficient 1.žebříčkového závodu (17.11.2007) byl stanoven jako 1.

Příklad výpočtu běžce A.S. na závodě 23.1.2010:
Koeficient_závodu = 0,9627 Čas_vítěze=40:08 Čas_běžce=58:56 Bodů_běžce = 0,9627*(40:08/58:56) = 65,66%

Výkonnost běžce je vypočtena jako vážený kvadratický průměr předcházející výkonnosti a počtu bodů z posledního závodu, přičemž váha posledního závodu je u běžců, kteří absolovovali již hodně závodů, kolem 20% (u běžců, kteří naproti tomu dosud neabsolovali ani jeden závod je váha rovna 100%). Započítává se 80% nejlepších výkonů. Přesný výpočet:

Váha = 20% / (1-0,8^(Závodů+1)) , kde Závodů je počet dosud absolovovaných závodů.
Nová_výkonnost = Odmocnina((1-Váha)*Předchozí_výkonnost^2 + Váha*Bodů_závod^2)

Příklad výpočtu běžce A.S. na závodě 23.1.2010:
Závodů = 9, Předchozí_výkonnost = 65,38%, Bodů_závod = 65,66%
Váha = 20% / (1-0,8^10) = 22,41%, Nová_výkonnost = Odmocnina((1-0,2241)*0,6538^2 +0,2241 * 0,6566^2) = 65,56%