OSMA

Jak se JUDr. Sainerová pustila do boje s Vrchním soudem

Zveřejněno: 3.4.2004

Navrat na hlavni stranku OSMY

Podle předpokladu nebyla mimořádná valná hromada v pátek 2.4. usnášeníschopná, neboť nebylo registrováno 30% majetku, takže trvala necelou minutu i se sdělením, že do šesti týdnů bude svolána náhradní valná hromada.
Toto oznámil kooptovaný člen dozorčí rady, což přítomnou JUDr. Sainerovou natolik překvapilo, že nebyla schopna jediného slova. Pouze se v předsálí čtvrt hodiny před začátkem valné hromady postarala o nebývale zábavnou předehru, když dvěma členům dozorčí rady vnutila předběžné opatření, které jim nebylo dosud doručeno. Vzrušeně přitom provolávala, že když bylo doručeno třetímu členu, tak celá dozorčí rada byla o tomto soudním rozhodnutí informována, a proto se tato valná hromada nemůže konat.
Zdá se, že paní Sainerová, ač právnička, zřejmě ještě o institutu doručování a s tím spojeným nabýváním vykonatelnosti patrně nikdy neslyšela. Takže pro její poučení – v předběžném opatření, vydaném v říjnu také na její návrh, se nově zvoleným členům statutárních orgánů zakazovalo vykonávat funkce v neexistující společnosti a přitom v usnesení je tento zákaz vysloven osobě, která vůbec nebyla zvolena a která patrně vůbec neexistuje. Toto usnesení vydala rovněž soudkyně JUDr. Petrová, takže na její verdikty je třeba dávat mimořádný pozor. Možná, že by měl někdo paní Sainerové prozradit, proč již z tohoto důvodu jakékoliv ústní sdělení nemá žádný závazný význam, zvláště když jde o usnesení soudkyně JUDr. Petrové.

Zřejmě podobné pobavení se rozhodla paní Sainerová poskytnout i Vrchnímu soudu, na který podala námitku o podjatosti soudců JUDr. Trojánka, JUDr. Kalfuse, JUDr. Římalové a JUDr. Vlčkové. Žádá o jejich vyloučení z projednávání odvolání proti říjnovému předběžnému opatření. Sepsala šest stran, na nichž vyslovuje své pochybnosti o nepodjatosti těchto čtyř soudců a jejich rozhodnutí kvalifikuje z výše své přímo obdivuhodné právní erudice jako účelový a nestandardní postup, což je podle ní přímo alarmující. HPH podle ní samozřejmě není v likvidaci, doc. Častorál není likvidátorem a vůbec – nejde o nic jiného než o účelovou snahu zasáhnout do vnitřních záležitostí HPH. Ševčík je dál předsedou představenstva, třebaže Vrchní soud je zcela opačného názoru a je dokonce prý veřejně známo, že doc. Častorál a malá skupina osob (čtvrt miliónu akcionářů je pro paní Sainerovou malá skupina) odmítá vystoupení HPH z likvidace (kupodivu to odmítl již dvakrát soud) a brání tak představenstvu (Vostrého gangu) v plnění povinností (v systematickém rozkrádání).
Dokonce jako další argument si bere Listinu práv a svobod, podle níž usneseními čtyř jmenovaných soudců došlo k odepření práva HPH na soudní ochranu! Jde dokonce velice udatně ještě dál – nelítostně vyslovuje podezření, že došlo k porušení povinnosti soudu rozhodovat nestranně a spravedlivě. Jak se tohle bude líbit Vrchnímu soud, se zřejmě ukáže v příštích dnech. Soudkyně Petrová totiž celý spis musela vrátit na Vrchní soud dokonce kurýrem, tak urgentně byl na ní požadován zpět. Vrchní soud se patrně příliš nebavil, zřejmě mu bude chybět smysl pro právnickou komiku, provozovanou paní Sainerovou.
Zdá se, že Vostrého gang začíná být ve značné tísni, jestliže musí používá tak diletantské praktiky, těžko totiž věřit, že by toto byla práce Tomanovy právnické firmy. Té tísni nasvědčuje i nedávné usnesení náměstkyně obvodní státní zástupkyně, kterým zrušila opětovné odložení trestního oznámení na auditora Šrámka jako neodůvodněné a ukládá policejnímu orgánu, aby dál konal. V odůvodnění pak jsou uvedeny zajímavé skutečnosti: především není jasné, proč výhradně auditor Šrámek zpracovával audity HPH i dalších harvardských firem. Ve spise našla státní zástupkyně jen smlouvy na audity pro roky 1998, 1999 a 2000, takže není známo na jakém základě Šrámek vyhotovil audity i v dalších případech, třeba pro Sklo Union nebo pro Harvardský růstový investiční fond. Vyjádření Komory auditorů pokládá státní zástupkyně za nedostatečné, neboť nelze zjistit, zda se Komora vůbec zabývala i tím, zda měl Šrámek všechny potřebné doklady pro auditorskou zprávu z 15. 6. 1998, kterou osvědčil podmínky veřejné soutěže, v níž byl HPH prodán Koženému.

V minulých dnech bylo také konečně umožněno likvidátorovi doc. Častorálovi přebírat účetnictví HPH. Hned se ukázalo, proč se bývalá představenstva urputně bránila účetnictví komukoliv třeba jen ukázat a proč Ševčík tak vytrvale lhal, že v Ohradní žádné účetnictví není, neboť všechno zabavila policie. Přebírané účetnictví je v děsivém stavu, přitom za jeho vedení inkasovala firma Harvard Group měsíčně 315 tisíc korun. Chybí smlouvy uvedené na seznamech, značná část účetnictví za rok 2003 zcela zmizela, měl si ji odnést Ševčík do svého nového sídla Na Záhonech a současně si sebou pro jistotu odvedl i účetní, která vše účtovala.

Nakonec ještě něco pro pobavení – ČTK oznámila, že v pátek 2. 4. došlo k registraci Koženého politické strany, což jí sdělil její místopředseda Pavel Matějka.