Dotazy k VH 29.5.2017
návrat na stránky k HPH

Vážení likvidátoři, vážení členové představenstva a dozorčí rady HPH.

Dovoluji si tímto předložit dotazy akcionářů k náhradní valné hromadě HPH konané 29.5.2017 a požádat o jejich zodpovězení na této valné hromadě a o zveřejnění odpovědí, aby se s nimi mohli seznámit i akcionáři, kteří na VH nebudou přítomni.

Dotazy akcionářů shromáždil RNDr. Petr Kaňovský, akcionář a zástupce skupiny akcionářů HPH

Dotazy k bodu 1 valné hromady:

Dotazy k stanovám, kterými se VH řídí (zahájení):
 • Podle jakych stanov byla VH svolána? Dohledli nove zvolení likvidátori na platnost svolání VH a dodržování všeho co bylo v pozvánce uvedeno?
 • Dotaz na notáře. Lze ověřit MVH konanou dne 29.5. 2017 za situace, kdy MVH byla svolána dle stanov schválených na VH 7.9. 2015 a zároveň dne 10.5. 2017 Vrchní soud v Praze pravomocně potvrdil neplatnost všech usnesení přijatých na VH dne 7.9. 2015?
 • Jaké je kvorum pro usnášeníschopnost valné hromady konané dne 29.5.2017 a jaký je rozhodný den pro účast na této valné hromadě?

  Dotazy k akcionářům oprávněným na VH hlasovat:
 • Existuje seznam akcionáru, kterí nemohou na VH hlasovat ? Z jakeho duvodu ?
 • Kdy poprvé došlo u kyperské společnosti Photon Investments Ltd. k jednání ve shodě s dalšími 13 kyperskými spol? Jaké jsou pro to důkazy? Prosím o jejich zveřejnění. Na které konkrétní valné hromadě hlasovala spol. Photon ve shodě? Kdo měl dle platých zákonů k datu 1.1. 2001 a následně kromě Komice pro CP ustanovení § 7a odst. 1 písm. a) zákona o Komisi právo odebrat akcionáři hlasovací právo. Obrátil se někdo z orgánů HPH po datu 1.1. 2001 na KCP s podnětem ohledně nenahlášeného jednání ve shodě. S jakým výsledkem došla od KCP odpověď?

  Dotazy ke svolání VH:
 • MVH 26.4.2017 svolává představenstvo a likvidátoři na žádost akcionářů /kterých?/. K d o a kolik za konání této VH musí zaplatit ?
 • Na VH 7.9.2015 byl do DR převolen s přispěním mrtvých duší p. Staňka pan Ševčík/který okrádá HPH od začátku a stále/ a nyní zase navrhujete tyto osoby p ř e v o l i t ? PROČ? to je od Vás, likvidátoři, neuvěřitelné rozhodnutí, takový cirkus umožňuje Vám jen neschopnost soudu potvrdit neodkladně právní moc usnesení o neplatnosti VH 2015 ?
 • Upřesním a rozšířím položenou otázku pana Bureše, Matějky a dalších diskutujících akcionářů HPH na jejich fóru na Kurzech , k čemu je akcionářům valná hromada, volba představenstva a dozorčí rady, neschvalování účetní závěrky v situaci, kdy společnost kvůli nedostatku likvidních prostředků ztratila schopnost bránit se šikanózním žalobám, je v pátém insolvenčním řízení, odstartovaném neschopnost společnosti složit 1 milion na využití opravného prostředku v řízení ve věci šikanózní pohledávky 20 milionů bývalé firmy Koženého, Victoria Security Printing? Nebylo v této situaci účelnější nejprve hledat, zkoncentrovat a vynakládat prostředky na bezprostřední záchranu společnosti, než na agendu spojenou s NVH, jež například bodem programu „neschválení účetní závěrky“ pouze stvrzuje insolvenčnímu soudu bankrotový stav HPH ?
 • Žádám tímto o sdělení, kdo je zodpovědný za chybu v inzerátu svolávající VH na 26.4.2017, jak tato chyba vznikla, a kdo uhradí náklady spojené s inzercí v Obchodním věstníků, zajištěním pronájmu sálu a dalších služeb a případně i náhrady akcionářům, kteří se dostaví na zrušenou VH, ať už na Šafaříkovu, tak do hotelu Olšanka.
 • Pozvánka na valnou hromadu 29.5. 2017 byla zveřejněna na doméně www.hphas.cz kde se uvádí, že tato doména byla schválena valnou hromadou dne 23.5. 2014. Tato valná hromada byla však soudem pravomocně prohlášena za neplatnout, stejně jako valná hromada konaná dne 7.9. 2015. Proč se zveřejňuje inzerát na www.hphas.cz kde je stále i dnes 18.5. 2017 uveden text schváleno na valné hromadě dne 23.5. 2014 tedy na neplatné valné hromadě?
 • Dne 11.4. 2017 vyšel v Obchodním věstníku inzerát ohledně svolání MVH na den 26.4. 2017. Následně byla MVH oznámením na www.hphas.cz zrušena. Bohužel už v Obchodním věstníku informace o zrušení MVH zveřejněna nebyla. Z jakého důvodu ?
 • Kdo je odběratelem služeb spojených se zajištěním a konáním VH konané 29.5.2017 a jakým způsobem tyto služby jsou či budou uhrazeny? V odpovědi k VH 26.4.2017 jste uváděli, že VH uhradí p.Jiřík, mělo se tak stát formou půjčky, daru či nějak jinak? Eviduje společnost nějaké pohledávky vůči p.Jiříkovi či jiným subjektům v souvislosti s touto VH, či VH konaných v letech 2014 a 2015?
 • Byl pozván Viktor Kožený, aby se osobně vyjádřil k budoucnosti HPH a našich peněz?

  Dotazy k bodu 3 valné hromady:

  Dotazy k činnosti orgánů HPH:
 • Předal likvidátor Častorál veškeré podklady novým likvidátorům ? Spolupracují všichni tři likvidátoři s vedením HPH ? Zůčastní se všichni tři NVH ?
 • Využívají tři likvidátoři, dozorčí rada, představenstvo kancelář na Smíchově i kancelář v Komořanech ?Je využívání těchto kanceláří časově rozděleno? kolik jednotlivě pronájem stojí, případně jaký je nyní dluh za pronájem ?
 • Jakým způsobem spolu vzájemně spolupracují tři jmenovaní likvidátoři HPH, a.s. v likvidaci, došlo k nějakému rozdělení působnosti? Nebyla-li vzájemná spolupráce dosud navázána, co je tomu konkrétní překážkou a kdo by ji měl odstranit, v tomto případě žádám i o následnou reakci. V případě neúčasti nekterého z likvidátorů na MVH žádám o vyjádření jinou vhodnou formou, například prostřednictvím mailu, webových stránek a pod.
 • Proč si představenstvo a likvidátor myslí, že pokud budou jednat nečestně nebudou nakonec odsouzeni ? Odsoudili přece Karadžiče,Koženého,Vostrého,Krejčíře a další. Takže Boží mlýny přece jen melou.
 • Prostudovali noví likvidátoři podrobně, které zprávy oficiálně podával pan Ševčík akcionářům během své funkce a jak ? byl svojí činností akcionářům prospěšný ? Co může udělat p. Ševčík pro akcionáře, bude-li do funkce převolen ?
 • Předpokládá se, že bude svolána řádná valná hromada za rok 2016, která by projednala a schválila účetní závěrku? Jakým způsobem chcete postupovat ohledně starších, opakovaně VH neschválených, účetních závěrek? Jaké je stanovisko likvidátorů k bodům programu MVH týkající se závěrek za roky 2013 a 2015? Ztotožňují se s návrhem představenstva tyto závěrky neschválit?
 • Jaké konkrétní úkony byly učiněny ve věci spolupráce tří likvidátorů? Dochází ke konání schůzí likvidátorů, na které jsou zváni všichni likvidátoři? Jsou ze schůzí likvidátorů vedeny nějaké zápisy? Došlo už ke společnému sdílení všech dokumentů, z minulosti a současnosti a pokud ne, jakým způsobem bude dále postupováno? Byly v této věci podány nějaké žaloby, návrhy na vydání předběžných opatření, trestní oznámení a podobně?
 • HPH na základě pověření od Mixové a Tomka zastupuje u soudu ve sporech s věřiteli HPH např. dne 16.5. 2017 JUDr. Lojdová. Tedy stejná osoba, která na VH HPH 19.12. 2011 zastupovala na základě plné moci kyperské akcionáře Harms a Berio. Proč HPH vybralo JUDr. Lojdovou pro zastupování HPH v soudních sporech?
 • Soud mimo jiné jmenoval Mixovou a Tomka z duvodu, že mají právní vzdelání a HPH nebude muset využívat externím právních služeb a tím bude HPH šetrit peníze. Proč tak tedy Mixová a Tomko nejednají a místo toho vyuźívají napr. pro zastupování u soudu ve sporech s veriteli externího právníka JUDr. Lojdovou, která o sporech s veriteli HPH nemá žádné drívejší poznatky, což u soudu potvrdila
 • Jakou částku odhadem HPH očekává vynaložit na externí právní služby a zastoupení v roce 2017. Jakou hodinou sazbu HPH účtuje JUDr. Lojdová. Proč HPH u soudu nezastupuje přímo někdo z likvidátoru HPH, když samotný soud při jmenování Mixové a Tomka konstatoval jako výhodu jejich právní vzdělání.
 • Jak se vypočte odměna pro tři likvidátory? Z likvidačního zůstatku nebo jinak ?
 • Je možné,aby likvidátoři i představenstvo sdělovali p r ů b ě ž n ě na oficiálních stránkách HPH co kde a s kým vyřizují, sjednávají, dotazují se... a co si od akce slibují ?
 • První likvidátor vyzval dopisem z 23.5. 17 další likvidátory k rezignaci. 1/Odpověděli JUDr.Dagmar Mixová a Tomko a partneři v.s.o prvnímu likvidátorovi ? 2/Jako jeden z mnoha důvodů rezignace je, že jste vypověděli všechny smlouvy uzavřené 1. likvidátorem. Které ? jsou konkrétně vypovězené smlouvy ?a proč jste smlouvy vypověděli ?
  Dotazy k hospodaření a činnosti HPH:
 • Kdo jsou nejvetsi veritele HPH ke dni konani VH ?
 • Jaké je stanovisko likvidátorů k pohledávce společnosti VSP ve výši 20 milionů Kč plus příslušenství a k neúčinnému způsobu, kterým společnost postupovala při obraně proti návrhu na vydání platebního příkazu? Považují likvidátoři tuto pohledávku už jako nespornou, či budou činit kroky k jejímu zpochybnění, ať už v občanskoprávní či trestněprávní rovině? A jaký je názor k probíhajícím exekucím? Byla společnost vyzvána k plnění platebního rozkazů, či došlo k exekuci ihned, bez dalšího? Vznikla exekucí společnosti HPH nějaká škoda? Jak bude postupováno dále ve věci exekuce i insolvenčního návrhu podaného společností Alkony?
 • Jaká je celková hodnota majetku, který na Slovensku přebíral a zpeněžoval Vaberg, a na jakém účtu se tyto finanční prostředky nacházejí?
 • Jake parametry bude mit chystana dohoda ve veci uvolneni casti penez z uctu JUDr. Bayera z Ceskych Budejovic pro potreby HPH?
 • Jak budou nove jmenovaní likvidátori rešit problém z roku 2002 cca 5.000 nejstarších akcionáru, kterym HPH vyplatilo kazdemu 600,- Kč za akcii. Tedy v prípade 20ks akcií rovnych 12.000,- Kč na osobu?
 • Jaký je osud azerbajdžánských privatizačním voucherů? Dle mých informací se tou to kauzou zabýval, po odmítnutí žaloby Nejvyšším soudem Republiky Azerbajdžán, Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku, a to v letech 2006+
 • Prosím o informaci ( od likvidátorů) ,jak budou postupovat (případně postupovali) při současném řešení složité situace . Preferují ukončení insolvence , budou souhlasit s rozdělením - Trasty - HPH , s kým a jak jednají se zainteresovanými , jaké mají představy o čase , který je třeba k cílovému řešení ( výplatě ) na základě jejich ( jistě dobrých) informací ?
 • Jak vysokou částku žádá HPH po státním zastupitelství uvolnit z blokace České Budejovice ( Bayer)?
 • Které pohledávky uplatňované vůči HPH považuje Mixová a Tomko za nesporné a které bude HPH rozporovat?
 • Jak se zmení celkové zadlužení HPH tím, že Mixová a Tomko uzavrou za HPH smlouvu o uveru. Jaky má takovy krok ekonomicky prínos pro HPH. S kym, na jakou vyši a za jakych podmínek hodlají Mixová a Tomko uzavrít smlouvu o uveru?
 • Udelali Mixová a Tomko nejaké vyberové rízení od koho a za jakych podmínek si HPH pujčí peníze na uhradu pravomocnych dluhu. Proč napríklad nepožádala Mixová a Tomko pravomocné dlužníky (VSP) o odklad splatnosti a odložení exekuce. Vyvolala Mixová a Tomko nejaké jednání s VSP ve veci dluhu ? VSP by mohlo s odkladem souhlasit a to by si pak HPH nepotrebovala brát pujčku?
 • Akcie HPH nelze na trhu RMS obchodovat již od února 2001, z důvodu opakovaných předběžných opatření. Poslední předběžné opatření RMS bylo vydáno do 30.6.2017. Uvažuje společnost podniknout kroky k tomu, aby další předběžné opatření nebylo vydáno a aby akcie byly na volném trhu převoditelné? A uvažuje se vést jednání se správci trustů o převoditelnosti podílů v trustech?
 • V jakém termínu se Mixová a Tomko seznámí s problémem z roku 2002 kdy cca pět tisíc nejstarších akcionářů od HPH obdrželo výplatu 600,- Kč za akcii formou kupní smlouvy na jejich akcie. Tedy v případe 20ks akcií rovných 12.000,- Kč platba na jednoho akcionáře. K převodu těchto akcií do vlastnictví HPH do dnešního dne nedošlo a ani HPH od akcionářů nedostalo zpět vyplacené peníze. Jakou formou bude Mixová a Tomko informovat akcionáře až se s tímto problémem seznámí?
 • 1/Je nyní v HPH jasné ze všech skutečností,že výplata akcionářů z likvidačního zůstatku je v nedohlednu ? a naděje spíše žádná ? 2/ Noví likvidátoři vyjednávají nebo plánují vyjednat? smlouvu o výplatě z trustů ? a jestli ano,tak s kým ?
 • Byla či bude uplatněna vůči státním orgánům škoda, která společnosti vznikla v důsledku nesprávného úředního postupu ve věci budovy Ohradní, když tato byla pravomocně přisouzena HPH, z čehož pak vycházely i soudy ve věci předběžného opatření, aby pak následně dovolací soud usnesení zrušil?
 • Jaká je aktuální hodnota vlastního kapitálu HPH?

  Dotazy ohledně trustů:
 • Jaka je posledni znama vyse majetku kyperskeho trustu c.1 a trustu c.2 ?
 • Jaky má názor vedení HPH na skutečnost, že Ing. Ševčík jako reditel správce trustu v roce 2003 vyplatil podíl z trustu č.1 kyperskym firmám Berio a Harms, kde zároven bude 31.5. 2017 soud v Praze rozhodovat o zabavení akcií HPH v jejich držení?
 • Zvazuji dva nove jmenovani likvidatori nejakou formu dohody se spravcem kyperskeho trustu. Spravce si narokuje odmenu kolem 0,5 miliardy CZK. Je HPH ochotno v ramci dohody takovou castku spravci trustu odsouhlasit?
 • Jak se bude rešit to, že část akcionáru dostala vyplacen podíl z trustu č.1 a vetší část zatím nic nedostala. Po uvolneni prevodu s akciemi HPH mohlo dojít k mnoha prevodum a aktuální stav již vubec nemusí odpovídat stavu z roku 2002?
 • Likvidátori Mixová s Tomkem uvádejí v odpovedi Kanovskému, že z trustu 1. bylo vyplaceno 140 t. podílníku. Správce trustu na www.hph-trust.cz uvádí, že pouze 119t. Jaky udaj je správny ?
 • V odpovědi pro Fórum píšete:,,Výplata z Trustu není v kompetenci likvidátorů a podmínky pro výplatu z Trustů si Trusty potažmo správce Trustu určuje nezávisle.\" K d o tedy může požádat o d b l o k o v á n í výplaty z Trustů ?
 • Ševčík opakovaně tvrdil, že kyperský trust nemůže disponovat s majetkem, protože existuje blokace od soudem jmenovaného receivera. Nedávno správce trustu udělil souhlas s odblokací části majetku blokovaného v Budějkách na účtu JUDr. Bayera ve prospěch HPH. Proč tedy Ševčík dříve tvrdil, že nelze disponovat s majetkem trustu, když se teď děje přesný opak, přestože jmenování receivera nebylo na Kypru zrušeno.
 • Muze nekdo z vedeni HPH, Ševčík nebo likvidátori zverejnit rozhodnutí kyperského soudu ve veci prohry správce trustu ohledne vyplaty podílu z trustu č.1 Koženého firmám Husky a Febran a pridat komentár ohledne dalšího postupu v tomto soudním sporu?
 • Z jakého důvodu požádalo HPH o odročení jednání na Kypru, které se mělo konat 12.5. 2017?
 • Pane Ševčíku, jak můžete mít tu drzost požadovat odměnu za správu Trustu, když za celou dobu trvání Vaší \"správy\" jste majetek nezhodnotil ani o cent. Za celou dobu \"spravování\" jste nepředložil, jakým způsobem je majetek investován, nebo alespoň zabezpečen proti znehodnocování inflací, ale očividně nijak, když majetek zůstal ve stejné výši. Nedošlo tedy ke správě, ale naopak ke znehodnocování majetku podílníků o výši inflace za mnoho let. Toto znehodnocení byste měl naopak podílníkům nahradit, nikoliv po nich chtít ještě odměnu. V důsledku toho byste se měl svého nároku na odměnu zcela vzdát.
 • Kdo jsou poslední známí akcionári Daventree trustees?

  Dotazy k bodu 4 valné hromady:

  Dotazy k činnosti orgánů HPH:
 • Ve stanovách podle paragrafu 17 představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti, otázka pro DR: Kolikrát po 7.9.2015 se sešlo představenstvo: a/všichni členové b/někdo chyběl a hlasoval mimo zasedání c/hlasovali všichni mimo zasedání Je možné na VH nebo jindy prohlédnout zápisy z těchto zasedání ?
 • Podle stanov přísluší představenstvu obchodní vedení společnosti. Mohou akcionáři na VH vidět a přečíst zápisy ze zasedání představenstva ?
 • Proč si představenstvo a likvidátor myslí, že pokud budou jednat nečestně nebudou nakonec odsouzeni ? Odsoudili přece Karadžiče,Koženého,Vostrého,Krejčíře a další. Takže Boží mlýny přece jen melou.
 • Je možné,aby likvidátoři i představenstvo sdělovali p r ů b ě ž n ě na oficiálních stránkách HPH co kde a s kým vyřizují, sjednávají, dotazují se... a co si od akce slibují ?
 • Proč představenstvo dlouhodobě neaktualizovalo stránky hphas.cz a místo toho předseda představenstva zveřejňoval různé, často polopravdivé či zavádějící, informace na stránkách www.osma1997.cz, které nejsou stránkami společnosti HPH ani představenstva?

  Dotazy k bodům 7 a 8 valné hromady:

 • Mohli by všichni navržení kandidáti (každý samostatně) sdělit průběh a výsledky své činnosti v posledních letech v představenstvu či dozorčí radě společnosti a sdělit, proč znovu kandidují do orgánů společnosti, a jaké mají pro další období cíle, budou-li zvoleni?