Škola modlitby v rámci lidových misií - podněty k modlitbě

Přibyslav 21.-26.11.2006 (RNDr. Petr Kaňovský)


1. Vyznání víry
Bože, z celého srdce věřím v Tebe, věřím v Tvou přítomnost v mém životě a věřím, že mne máš rád.
2. Adorace, klanění se
Bože, chválím Tě, velebím Tě, klaním se Ti a děkuji Ti za vše, co pro mne děláš. Utvoř si ve mne svůj příbytek a já si jej utvořím v Tobě.
3. Smíření se
Bože, provinil jsem se proti Tobě a proti svým bližním, je mi to velmi líto. Odpusť mi všechny mé hříchy a pomoz mi, abych jim v životě předcházel.
4. Odpuštění druhým
Bože, Ty mi odpouštíš stále. Dej mi sílu, abych i já dokázal odpustit všem, kteří mi škodí a ubližují. Pane, plně jim nyní odpouštím a modlím se za ně.
5. Obětování se
Bože, obětuji Ti vše, co prožívám, všechny své bolesti, trápení, nemoci, slabosti, ale i radosti, obětuji Ti celý svůj život.
6. Sjednocení se
Bože, Ty jsi mým Bohem a já jsem Tvým přítelem. Dej, ať poznávám a zakouším Tvou lásku v jednotě s Tebou i se všemi svými bližními.
7. Odevzdání se
Bože, Ty víš nejlépe, co je pro mne dobré. Odevzdávám Ti proto celý svůj život, vše, co mám, i vše, co mne čeká. Staň se ve všem Tvá vůle.
8. Ztišení se
Bože, pomoz mi, abych se nyní ztišil a skrze toto ztišení více vnímal Tvou přítomnost a Tvou lásku. Děkuji Ti, že jsi se mnou a že mne miluješ …
9. Přimlouvání se
Bože, prosím za sebe, abych dokázal žít podle Tvé vůle, za potřeby bližních, za církev, za zemřelé, nemocné, za celý svět a za vše, co mne trápí.
10. Úmysl jednat
Bože, dej mi sílu a odvahu jednat v každé situaci života co nejlépe. Posvěcuj každou vteřinu mého života, ať jsem vždy světlem světa a solí země.

1. Čtení Písma
Texty Písma je potřebné číst pomalu, naslouchat jim a hlouběji pronikat do jejich významu. Doporučuje se zvolený text přečíst 2-3x za sebou.
2. Rozjímání Písma
Skrze rozjímání přečteného textu pronikáme do jeho hloubky a umožňujeme tak, aby jeho vnitřní význam pronikal do našeho nitra.
3. Reakce v modlitbě
Čím hlouběji pronikáme do významu textu Písma, tím více vnímáme boží lásku, kterou opětujeme spontánní modlitbou.
4. Kontemplace
Čím více si uvědomujeme boží lásku a velikost, tím více si uvědomujeme nedostatečnost jakýchkoliv slov, proto mlčíme a vnímáme boží přítomnost.
5. Činnost
Na základě čtení a rozjímání Písma bychom měli poznávat, jak Boží slovo prakticky naplňovat v našich životech.


Návrat na duchovní stránku Petra Kaňovského