Vážený pane doktore,

dne 17. 8. 2018 obdržela Česká národní banka (dále jen „ČNB“) Váš dotaz, jaká je lhůta ČNB pro posouzení projektu úpisu akcií akciové společnosti, pokud by částka převyšovala 25 milionů Kč a dále, zda je možné obejít podmínku schválení tak, že se úpis provede postupně, tedy na základě jedné valné hromady o těch 25 milionů Kč, na základě další valné hromady o dalších 25 milionů atd. ČNB k Vašemu dotazu uvádí následující.

Vzhledem ke kontextu daného dotazu vychází ČNB z předpokladu, že „projektem úpisu akcií“ míníte prospekt akcií vyhotovovaný pro účely veřejné nabídky akcií v souvislosti se zvyšováním základního kapitálu akciovou společností jako jejich emitentem. V této souvislosti lze odkázat na dokument, který se touto problematikou zabývá a který je uveřejněný na internetových stránkách ČNB zde: http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/faq/stanoviska_a_odpovedi/pdf/k_povinnosti_ucinit_verejnou_nabidku_akcii_pri_zvysovani_zakl_kap.pdf.

K dotazu jaká je lhůta pro schválení prospektu akcií lze odkázat na právní úpravu schválení prospektu obsaženou v § 36c zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPKT“), podle které činí tato lhůta 10 pracovních dnů, resp. 20 pracovních dnů, pokud emitent cenného papíru nemá žádné cenné papíry přijaté k obchodování na evropském regulovaném trhu a dosud veřejně cenné papíry nenabízel. Tato lhůta začíná běžet znovu, pakliže žádost (předložený prospekt) neobsahuje požadované údaje a žadatel (emitent) je vyzván k jejímu doplnění. Celková doba od podání oficiální žádosti do schválení prospektu tak může činit od několika dní až po několik měsíců, v závislosti na kvalitě předkládaného prospektu a schopnosti žadatele reagovat na připomínky ze strany ČNB.

K dotazu ohledně opakovaného vydávání dluhopisů lze s poukazem na dikci ustanovení § 34 odst. 4 písm. g) ZPKT odkázat na dokument uveřejněný na internetových stránkách ČNB zde: http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/faq/stanoviska_a_odpovedi/pdf/verejne_nabizeni_vice_emisi_cp.pdf, který se touto problematikou zabývá a ze kterého vyplývá, že: „celkové hodnoty protiplnění cenných papírů jednoho emitenta nabízených v průběhu 12 měsíců stejně jako počet osob, jímž je nabídka cenných papírů emitenta v průběhu téhož období činěna, je třeba pro účely limitu stanoveného v § 34 odst. 4 písm. g), resp. § 35 odst. 2 písm. b) ZPKT sčítat.“ Pokud by tedy tato částka v součtu za 12 měsíců převýšila limitní částku 1 mil. EUR, vznikla by povinnost uveřejnit prospekt nabízených cenných papírů schválený ČNB.

Výše uvedená odpověď na Vaše podání byla zpracována příslušným odborným útvarem ČNB, případně byly k její přípravě využity podklady zpracované příslušným odborným útvarem ČNB. Odeslání standardně vyřizuje odbor komunikace sekce kancelář.

S pozdravem Markéta Fišerová ředitelka odboru komunikace a mluvčí ČNB sekce kancelář Česká národní banka