Představenstvo společnosti 
Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci 
Sídlo: Praha 4, Ohradní 65 
IČ: 44269595 
 
svolává v souladu s § 185, odstavec 3, obchodního zákoníku 
 
NÁHRADNÍ VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI, 
 
která se bude konat v sále Zotavovny VS ČR Praha, Na Květnici 1105/10, 
Praha 4-Nusle, dne 4. listopadu 2011 od 9.00 hodin 
 
Program jednání: 
 1. Zahájení 
 2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů a skrutátorů 
 3. Zpráva představenstva o činnosti a stavu majetku za rok 2010 
 4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky za rok 2010 
 5. Zpráva likvidátora k aktuální situaci ve společnosti, stavu jejího 
  majetku a stavu probíhajících soudních řízení 
 6. Schválení auditované účetní závěrky k 31. 12. 2010 a určení 
  auditora k ověření účetní závěrky na rok 2011 
 7. Volba člena dozorčí rady 
 8. Rozhodnutí o schválení výše odměn členům orgánů společnosti za rok 2010 
 9. Závěr 
 
Prezence akcionářů bude probíhat od 8.00 hod. v místě konání valné 
hromady. Pro účast na valné hromadě a hlasování na ní je rozhodující 
vlastnictví akcií společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. 
- v likvidaci k 1. říjnu 2011 (rozhodnému dni pro řádnou valnou hromadu 
svolanou na 4.10.2011). Akcionáři z řad fyzických osob se při prezenci 
prokážou platným občanským průkazem nebo cestovním pasem, v případě 
zastoupení akcionáře na základě plné moci navíc i originálem plné moci 
s úředně ověřeným podpisem. Akcionáři z řad právnických osob předloží při 
prezenci aktuální výpis z obchodního rejstříku (originál nikoliv starší 
tří měsíců, nebo jeho úředně ověřenou kopii). Není-li na valné hromadě 
přítomen statutární orgán, nebo jeho člen, oprávněný jednat jménem 
společnosti, předloží zmocněnec akcionář i originál plné moci s úředně 
ověřeným podpisem osoby oprávněné jednat jménem akcionáře. Náklady 
spojené s účastí na valné hromadě společnosti Harvardský průmyslový 
holding, a.s. - v likvidaci hradí akcionáři ze svých prostředků. 
  
Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2010 v tisících Kč: 
  
aktiva celkem, netto 20 762 067 pasiva celkem  20 762 067 výnosy      2 023 
dlouhodobý majetek, netto   0 vlastní kapitál 20 484 212 náklady     9 534 
oběžná aktiva, netto 20 761 902 cizí zdroje     276 887 ztráta     -7 511 
časové rozlišení, netto   165 časové rozlišení    968 zisk po zdanění   0 
  
  
Výroční zpráva a účetní závěrka jsou akcionářům k nahlédnutí v sídle 
společnosti Ohradní 65, Praha 4-Michle, každou pracovní středu v době 
od 11.00 do 13.00 hod. (po předchozí domluvě na tel. čísle +420 602 937 695). 
  
405579-41/11