Představenstvo společnosti 
Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci 
Sídlo: Praha 4, Ohradní 65 
IČ: 44269595 
 
svolává ve smyslu ust. § 185 odst. 3 obchodního zákoníku 
 
NÁHRADNÍ VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI, 
která se bude konat v sále Zotavovny VS ČR Praha 
Na Květnici 1105/10, Praha 4-Nusle, dne 19. prosince 2011 od 9.00 hodin 
 
Program jednání: 
 1. Zahájení. 
 2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů 
  zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů. 
 3. Zpráva představenstva o důvodech nedodržení lhůty stanovené 
  obchodním zákoníkem a stanovami ke svolání řádné valné hromady. 
 4. Zpráva představenstva o vymáhání pohledávek společnosti, zejména 
  pak směnečných pohledávek. 
 5. Zpráva představenstva o skutečné hodnotě směnek v majetku 
  společnosti a pohledávek společnosti souvisejících se směnkami. 
 6. Zpráva představenstva o nárocích společnosti vůči Viktorovi 
  Koženému a Ing. Borisovi Vostrému, CSc., a o vymáhání těchto nároků. 
 7. Zpráva představenstva o důvodech nesplnění své zákonné povinnosti 
  doplnit pořad jednání řádné valné hromady, kterou představenstvo HPH 
  svolalo na 4. října 2011 od 9.00 hodin do sálu Zotavovny VS ČR 
  Praha, Na Květnici 1105/10, Praha-Nusle, o body navržené akcionáři, 
  kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje CZK 
  498 016 000, tj. více než 3 % základního kapitálu HPH, a to na 
  základě žádosti těchto akcionářů doručené společnosti dne 6. září 2011. 
 8. Zpráva dozorčí rady o důvodech nesplnění své povinnosti svolat 
  valnou hromadu podle § 199 ObchZ. 
 9. Změna stanov. 
10. Odvolání členů představenstva. 
11. Odvolání členů dozorčí rady. 
12. Volba členů představenstva. 
13. Volba členů dozorčí rady 
14. Závěr. 
  
Prezence akcionářů bude probíhat od 8.00 hod. v místě konání valné 
hromady. Pro účast na valné hromadě a hlasování na ní je rozhodující 
vlastnictví akcií společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. 
- v likvidaci k rozhodnému dni 8. listopadu 2011 (rozhodnému dni pro 
mimořádnou valnou hromadu svolanou na 11.11.2011). Akcionáři z řad 
fyzických osob se při prezenci prokážou platným občanským průkazem nebo 
cestovním pasem, v případě zastoupení akcionáře na základě plné moci 
navíc i originálem plné moci s úředně ověřeným podpisem. Akcionáři z řad 
právnických osob předloží při prezenci aktuální výpis z obchodního 
rejstříku (originál nikoliv starší tří měsíců, nebo jeho úředně ověřenou 
kopii). Není-li na valné hromadě přítomen statutární orgán, nebo jeho 
člen, oprávněný jednat jménem společnosti, předloží zmocněnec akcionář 
i originál plné moci s úředně ověřeným podpisem osoby oprávněné jednat 
jménem akcionáře. Náklady spojené s účastí na valné hromadě společnosti 
Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci hradí akcionáři ze 
svých prostředků. 
  
K bodu č. 9 pořadu jednání - změna stanov spočívá v návrhu, který mění 
téměř celé znění stanov, a to formou nového znění článků 2 až 19. 
  
Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad 
a své nebezpečí. 
  
Návrh změny stanov je akcionářům k dispozici v sídle společnosti Ohradní 65, 
Praha-Michle, 30.11.2011 a 7.12. a 14.12.2011 v době od 11.00 do 13.00 hod. 
(po předchozí domluvě na tel. čísle +420 602 937 695). 
  
407406-47/11