Představenstvo společnosti 
Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci 
Sídlo: Praha 4, Ohradní 65 
IČ: 44269595 
 
svolává v souladu s § 181 obchodního zákoníku 
  
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI, 
  
která se bude konat v sále Zotavovny VS ČR Praha, Na Květnici 1105/10, 
Praha 4-Nusle, dne 18. září 2013 od 9.00 hodin 
 
Pořad jednání: 
 1. Zahájení 
 2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu 
    a osob pověřených sčítáním hlasů 
 3. Zpráva likvidátora k aktuální situaci ve společnosti, stavu jejího 
    majetku a stavu probíhajících soudních řízení za rok 2011 
 4. Zpráva představenstva o činnosti za rok 2011 
 5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky za rok 2011 
 6. Schválení auditora účetní závěrky společnosti na rok 2011 
 7. Projednání a schválení auditované účetní závěrky společnosti 
    k 31.12.2011 
 8. Schválení auditora účetní závěrky společnosti na rok 2012 
 9. Odvolání členů představenstva 
10. Odvolání členů dozorčí rady 
11. Volba členů představenstva 
12. Volba členů dozorčí rady 
13. Rozhodnutí o schválení výše odměn členům orgánů společnosti za rok 2010 
14. Rozhodnutí o schválení výše odměn členům orgánů společnosti za rok 2011 
15. Závěr 
  
Prezence akcionářů bude probíhat od 8.00 hod. v místě konání valné 
hromady. Pro účast na valné hromadě a hlasování na ní je rozhodující 
vlastnictví akcií společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. 
- v likvidaci k rozhodnému dni, tj. k 15. září 2013. Akcionáři z řad 
fyzických osob se při prezenci prokážou platným občanským průkazem nebo 
cestovním pasem, v případě zastoupení akcionáře na základě plné moci 
navíc i originálem plné moci s úředně ověřeným podpisem. Akcionáři, 
kteří nabyli akcie HPH dědickým řízením, se prokážou originálem soudního 
usnesení o vypořádání dědictví. Akcionáři z řad právnických osob předloží 
při prezenci aktuální výpis z obchodního rejstříku (originál nikoliv 
starší tří měsíců, nebo jeho úředně ověřenou kopii). Není-li na valné 
hromadě přítomen statutární orgán, nebo jeho člen, oprávněný jednat 
jménem společnosti, předloží zmocněnec akcionáře i originál plné moci 
s úředně ověřeným podpisem osoby oprávněné jednat jménem akcionáře. 
Náklady spojené s účastí na valné hromadě společnosti Harvardský průmyslový 
holding, a.s. - v likvidaci hradí akcionáři ze svých prostředků. 
  
OV 435271-130819 

Zdroj: Obchodní věstník