Člen představenstva společnosti 
 
Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci 
Sídlo: Praha 4-Michle, Ohradní 65 
IČO: 44269595 
zapsané v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1040 
 
svolává 
 
náhradní valnou hromadu společnosti, 
 
která se bude konat dne 23. května 2014 od 9.00 hodin v sále Zotavovny 
VS ČR Praha, 
na adrese Na Květnici 1105/10, Praha 4-Nusle 
 
POŘAD VALNÉ HROMADY: 
  1. Zahájení valné hromady 
  2. Volba orgánů valné hromady 
  3. Změna stanov 
  4. Zpráva likvidátora k aktuální situaci ve společnosti, stavu jejího 
   majetku a stavu probíhajících soudních řízení 
  5. Zpráva o činnosti představenstva 
  6. Zpráva o činnosti dozorčí rady 
  7. Projednání a schválení účetní závěrky společnosti za rok 2011 
  8. Projednání a schválení účetní závěrky společnosti za rok 2012 
  9. Revokace rozhodnutí valné hromady ze dne 4. 11. 2011 o určení 
   auditora k provedení povinného auditu účetní závěrky společnosti 
   za rok 2011 
 10. Určení auditora k provedení povinného auditu účetní závěrky 
   společnosti za rok 2011 
 11. Určení auditora k provedení povinného auditu účetní závěrky 
   společnosti za rok 2013 
 12. Volba členů představenstva 
 13. Volba člena dozorčí rady 
 14. Schválení odměn orgánů společnosti za rok 2010 
 15. Schválení odměn orgánů společnosti za rok 2011 
 16. Schválení odměn orgánů společnosti za rok 2012 
 17. Schválení záměru realizace přeměny společnosti 
 18. Závěr valné hromady 
   
NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY: 
K bodu 2 pořadu valné hromady. Orgány valné hromady zvolí valná hromada 
v souladu s § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech 
a družstvech (dále jen »zákon o obchodních korporacích«). 
K bodu 3 pořadu valné hromady. Návrh usnesení: Valná hromada rozhoduje 
o tom, že se stanovy společnosti mění takto: 
  1. Článek 3 stanov nově zní takto: »Článek 3 - Sídlo Společnosti 
   Sídlem Společnosti je Praha.« 
  2. Článek 6 stanov nově zní takto: »Článek 6 - Zveřejňování a 
   uveřejňování předepsaných skutečností Údaje, o nichž tak stanoví 
   zákon, Společnost uveřejňuje na svých internetových stránkách 
   www.hphas.cz. Tím nejsou dotčeny případné další způsoby uveřejňování 
   či zveřejňování vyžadované zákonem nebo těmito stanovami.« 
  3. Článek 10 odst. 1 stanov nově zní takto: »1. Do působnosti valné 
   hromady náleží: 
  a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení 
   základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které 
   došlo na základě jiných právních skutečností; 
  b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření 
   představenstva ke zvýšení základního kapitálu; 
  c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči 
   společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu; 
  d) volba a odvolávání členů představenstva a náhradníků členů 
   představenstva včetně stanovení jejich pořadí; 
  e) volba a odvolání členů dozorčí rady a náhradníků členů dozorčí 
   rady včetně stanovení jejich pořadí; 
  f) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky 
   a v případech, kdy její vyhotovení stanoví právní předpis, i mezitímní 
   účetní závěrky; 
  g) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo 
   o úhradě ztráty; 
  h) schvalování smluv o výkonu funkce včetně odměňování členů 
   představenstva a dozorčí rady společnosti podle § 59 zákona 
   č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen 
   »zákon o obchodních korporacích«); 
  i) udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení Společnosti podle 
   ustanovení § 51 odst. 2 zákona o obchodních korporacích; 
  j) schválení záměru realizace přeměny Společnosti ve smyslu 
   ustanovení § 1 odst. 2 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách 
   obchodních společností a družstev; 
  k) rozhodování o změně práv souvisejících s jednotlivými druhy akcií; 
  l) rozhodování o deklaracích, 
  m) rozhodování o dalších otázkách, které zákon o obchodních 
   korporacích, jiný právní předpis nebo tyto stanovy zahrnují 
   do působnosti valné hromady.« 
  4. V čl. 10 odst. 2 větě druhé stanov se slovo »třetí« nahrazuje 
   slovem »desátý«. 
  5. Čl. 10 odst. 3 stanov nově zní takto: »Valnou hromadu svolává 
   představenstvo alespoň jednou za účetní období tak, aby řádnou 
   účetní závěrku Společnosti projednala valná hromada nejpozději 
   do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. 
   Jinou valnou hromadu lze svolat za podmínek stanovených zákonem o 
   obchodních korporacích. Svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání 
   valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových 
   stránkách Společnosti a v Obchodním věstníku. Uveřejnění pozvánky v 
   Obchodním věstníku nahrazuje zasílání pozvánky na adresu akcionářů.« 
  6. Čl. 10 odst. 7 stanov nově zní takto: »Valná hromada je schopna se 
   usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastnící akcie, jejichž 
   jmenovitá hodnota nebo počet dosahuje alespoň 3 % základního 
   kapitálu.« 
  7. V čl. 10 stanov se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9, který zní 
   takto: »9. Návrh na schválení záměru realizace přeměny podle článku 
   10 odst. 1 písm. j) těchto stanov je oprávněno podat představenstvo 
   nebo akcionáři uvedení v § 365 odst. 3 zákona o obchodních 
   korporacích, a to způsobem stanoveným pro předkládání návrhů valné 
   hromadě.« 
  8. V článku 11 stanov se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9, který 
   zní takto: »9. Schválí-li valná hromada záměr realizace přeměny 
   Společnosti podle článku 10 odst. 1 písm. j) těchto stanov, je 
   představenstvo Společnosti povinno zahájit do jednoho měsíce kroky 
   směřující k realizaci přeměny tak, aby se valná hromada o přeměně 
   konala nejpozději do 1 roku od přijetí záměru, ledaže valná hromada 
   schválila pozdější okamžik realizace přeměny.« 
 
K bodům 4 až 6 pořadu valné hromady. Body 4 až 6 pořadu valné hromady 
jsou zprávy orgánů společnosti, které jsou jak představenstvo a dozorčí 
rada, tak likvidátor povinni předkládat valné hromadě společnosti, aby 
akcionáři mohli získat informace a poznatky o činnosti těchto orgánů 
společnosti a aby v neposlední řadě mohli posoudit plnění povinností 
těmito orgány. V rámci projednávání těchto bodů mají akcionáři právo 
klást dotazy týkající se společnosti a jejího vedení, přičemž toto právo 
mají pouze na valné hromadě. Z tohoto důvodu je zařazení těchto bodů na 
pořad valné hromady žádoucí. Tyto zprávy orgánů společnosti valná hromada 
neschvaluje, pouze je bere na vědomí, k těmto bodům není tedy navrhováno 
žádné usnesení. 
 
K bodu 7 a 8 pořadu valné hromady. Návrh usnesení: Valná hromada 
schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2011, která byla 
sestavena likvidátorem společnosti. 
 
K bodu 8 pořadu valné hromady. Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje 
řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2012, která byla sestavena 
likvidátorem společnosti. 
 
K bodu 9 pořadu valné hromady. Návrh usnesení: Valná hromada rozhoduje o 
zrušení svého usnesení ze dne 4. 11. 2011, kterým určila auditora k 
provedení povinného auditu účetní závěrky společnosti za rok 2011. 
 
K bodu 10 pořadu valné hromady. Návrh usnesení: Valná hromada určuje 
auditorem pro provedení povinného auditu účetní závěrky a výroční zprávy 
společnosti za účetní období 2011 společnost EURO-Trend Audit, a.s., se 
sídlem Senovážné náměstí 23, Praha 1, PSČ 110 00, IČO: 25733834, číslo 
osvědčení o zápisu do seznamu auditorů: 317, a souhlasí s výší odměny za 
provedení tohoto auditu až do 350.000,- Kč. 
 
K bodu 11 pořadu valné hromady. Návrh usnesení: Valná hromada určuje 
auditorem pro provedení povinného auditu účetní závěrky a výroční zprávy 
společnosti za účetní období 2013 společnost EURO-Trend Audit, a.s., se 
sídlem Senovážné náměstí 23, Praha 1, PSČ 110 00, IČO: 25733834, číslo 
osvědčení o zápisu do seznamu auditorů: 317, a souhlasí s výší odměny za 
provedení tohoto auditu až do 200.000,- Kč. 
 
K bodu 12 pořadu valné hromady. Návrh usnesení: Valná hromada volí Karla 
Staňka, nar. 13. 10. 1937, bytem Charlese de Gaulla 539/9, Bubeneč, Praha 
6, do funkce člena představenstva. Návrh usnesení: Valná hromada volí 
paní Mgr. Renatu Reichmanovou, nar. 13. 9. 1974, bytem Družstevní 19, 
Děčín, do funkce člena představenstva. 
 
K bodu 13 pořadu valné hromady. Návrh usnesení: Valná hromada volí pana 
Jakuba Sedláčka, nar. 28. 2. 1969, bytem Zbraslavské náměstí 464, 
Zbraslav, Praha 5, do funkce člena dozorčí rady. 
 
K bodu 14 pořadu valné hromady. Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje 
členům představenstva a dozorčí rady společnosti odměnu za výkon funkce 
za rok 2010 v úhrnné výši 60.000,- Kč. 
 
K bodu 15 pořadu valné hromady. Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje 
členům představenstva a dozorčí rady společnosti odměnu za výkon funkce 
za rok 2011 v úhrnné výši 60.000,- Kč. 
 
K bodu 16 pořadu valné hromady. Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje 
poskytnutí odměny členům představenstva a dozorčí rady za výkon funkce za 
rok 2012 v následující výši: předseda představenstva: 275.000,- Kč za 
rok, člen představenstva: 80.000,- Kč za rok, předseda dozorčí rady: 
230.000,- Kč za rok, člen dozorčí rady: 15.000,- Kč za rok. 
 
K bodu 17 pořadu valné hromady. Návrh usnesení: »Valná hromada schvaluje 
podle článku 10 odst. 1 písmeno j) stanov záměr realizace přeměny 
Společnosti ve smyslu ustanovení § 1 odst. 2 zákona č. 125/2008 Sb., o 
přeměnách obchodních společností a družstev, s tím, že přeměna bude 
spočívat v rozdělení společnosti odštěpením části jejího obchodního jmění 
a jeho přechodu na nově vzniklou obchodní společnost. Odštěpenou část 
obchodního jmění budou tvořit nároky společnosti na náhradu škody, kterou 
jsou povinni společnosti nahradit Viktor Kožený, nar. 28. června 1963, a 
Ing. Boris Vostrý, nar. 25. srpna 1947. Při uvedeném rozdělení bude 
stanoven rovnoměrný výměnný poměr.« 
 
UPOZORNĚNÍ PRO AKCIONÁŘE: 
Rozhodný den. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 20. 5. 2014. 
Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady 
a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování, má osoba, která bude 
k rozhodnému dni uvedena ve výpisu ze zákonem stanovené evidence, kde jsou 
registrovány zaknihované akcie společnosti, ledaže se prokáže, že zápis 
v evidenci neodpovídá skutečnosti. Výpis ze zákonem stanovené evidence 
k rozhodnému dni zajistí společnost. Účast na valné hromadě. Prezence 
akcionářů bude probíhat od 8.00 hod. v místě konání valné hromady. 
Akcionáři z řad fyzických osob se při prezenci prokážou platným občanským 
průkazem nebo cestovním pasem, v případě zastoupení akcionáře na základě 
plné moci navíc i originálem plné moci s úředně ověřeným podpisem. 
Akcionáři z řad právnických osob předloží při prezenci aktuální výpis 
z obchodního rejstříku (originál nikoliv starší tří měsíců, nebo jeho 
úředně ověřenou kopii). Není-li na valné hromadě přítomen statutární 
orgán, nebo jeho člen, oprávněný jednat za společnost akcionáře, předloží 
zmocněnec akcionáře i originál plné moci s úředně ověřeným podpisem osoby 
oprávněné jednat za akcionáře. Plná moc pro zastupování na valné hromadě 
musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení 
na jedné valné hromadě nebo na více valných hromadách. Nahlédnutí do návrhu 
změny stanov. Společnost umožní jednotlivým akcionářům nahlédnout zdarma 
v sídle společnosti do návrhu změny stanov ode dne uveřejnění této 
pozvánky do dne konání valné hromady, případně náhradní valné hromady, 
a to každé úterý v době od 13.00 do 15.00 hod. Upozornění na internetové 
stránky společnosti. Tato pozvánka a případné další materiály pro valnou 
hromadu jsou uveřejněny na internetových stránkách společnosti 
www.hphas.cz. 
Náklady spojené s účastí na valné hromadě. Náklady spojené s účastí 
na valné hromadě společnosti si hradí akcionáři sami ze svých prostředků. 
 
RNDr. Jan Materna, člen představenstva společnosti Harvardský průmyslový 
holding, a.s. - v likvidaci 
 
OV447099-140507 

Zdroj: Obchodní věstník