Představenstvo společnosti 
Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci 
Sídlo: Praha 4-Michle, Ohradní 65 
IČO: 44269595 
zapsané v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1040, 
(dále jen »Společnost«) 
 
svolává 
 
řádnou valnou hromadu Společnosti 
 
s datem konání 7. září 2015 od 9.00 hod. v sále Zotavovny VS ČR Praha, 
na adrese Na Květnici 1105/10, Praha 4-Nusle. 
 
Program jednání: 
 
  1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů 
   valné hromady 
 
  2. Změna stanov 
 
  3. Zpráva likvidátora k aktuální situaci ve Společnosti, stavu 
   jejího majetku a stavu probíhajících soudních řízení v roce 2014 
 
  4. Zpráva představenstva 
 
  5. Zpráva dozorčí rady 
 
  6. Projednání účetní závěrky Společnosti za rok 2014 
 
  7. Volba pana Karla Staňka do funkce člena představenstva Společnosti 
 
  8. Volba paní Mgr. Renaty Reichmanové do funkce člena představenstva 
   Společnosti 
 
  9. Volba pana Jakuba Sedláčka do funkce člena dozorčí rady 
   Společnosti 
 
 10. Závěr valné hromady 
 
Informace pro akcionáře 
 
Účast na valné hromadě 
 
Prezence akcionářů bude zahájena v 8.00 hod. v místě konání valné 
hromady. 
 
Akcionáři z řad fyzických osob se při prezenci prokážou platným občanským 
průkazem nebo cestovním pasem, v případě zastoupení akcionáře na základě 
plné moci navíc i originálem plné moci s úředně ověřeným podpisem 
akcionáře. Akcionáři, kteří nabyli akcie Společnosti děděním, 
se prokážou originálem soudního rozhodnutí o potvrzení nabytí dědictví. 
 
Akcionáři z řad právnických osob předloží při prezenci aktuální výpis 
z obchodního rejstříku (originál nikoliv starší tří měsíců, nebo jeho 
úředně ověřenou kopii). Není-li na valné hromadě přítomen statutární 
orgán, nebo jeho člen, oprávněný jednat za společnost akcionáře, předloží 
zmocněnec akcionáře i originál plné moci s úředně ověřeným podpisem osoby 
oprávněné jednat za akcionáře. 
 
Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí 
z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné valné hromadě 
nebo na více valných hromadách. 
 
Rozhodný den 
 
Právo účastnit se valné hromady a hlasovat na ní mají v souladu 
s článkem 10 odst. 2 stanov Společnosti výhradně akcionáři Společnosti 
uvedení ve výpisu Společnosti coby emitenta z registru cenných papírů 
vedeného Centrálním depozitářem cenných papírů k rozhodnému dni, 
kterým je 28. srpen 2015, tj. desátý kalendářní den předcházející 
dni konání valné hromady. 
 
Význam rozhodného dne spočívá v tom, že je-li pro uplatnění určitého 
práva spojeného s akcií určen rozhodný den, může takové právo vykonat 
pouze osoba, která byla oprávněna takové právo uplatnit k rozhodnému dni; 
k převodům učiněným po rozhodném dni se nepřihlíží. Ve vztahu k valné 
hromadě tedy význam rozhodného spočívá v tom, že valné hromady se může 
účastnit a hlasovat na ní, případně se k tomuto nechat zastoupit, 
ten akcionář Společnosti, který byl k rozhodnému dni zapsán v registru 
cenných papírů vedeném Centrálním depozitářem cenných papírů 
jako vlastník akcií Společnosti coby emitenta. 
 
Výpis z registru cenných papírů vedeného Centrálním depozitářem cenných 
papírů k rozhodnému dni zajistí Společnost. 
 
Nahlédnutí do návrhu změny stanov 
 
Společnost umožní jednotlivým akcionářům nahlédnout zdarma v sídle 
Společnosti do návrhu změny stanov ode dne uveřejnění této pozvánky 
do dne konání valné hromady, a to každé úterý v době od 13.00 do 15.00 hod. 
 
Návrh změny stanov je spolu s touto pozvánkou a dalšími případnými 
podklady pro valnou hromadu uveřejněn na internetových stránkách 
společnosti www.hphas.cz, a to až do dne konání valné hromady. 
 
Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2014 
 
Představenstvo konstatuje, že likvidátor Společnosti, který je odpovědný 
za vedení účetnictví Společnosti, nepředal představenstvu účetní závěrku 
ani jiné účetní podklady, stejně tak postupoval i ve vztahu k dozorčí 
radě. Představenstvo získalo dokument nazvaný účetní závěrka Společnosti 
za rok 2014 ze sbírky listin vedené Městským soudem v Praze, údaje v této 
závěrce však představenstvo ani dozorčí rada nemůže nijak ověřit vzhledem 
k nesoučinnosti likvidátora. Likvidátor nepředložil ani řádný audit 
účetní závěrky. Údaje uvedené níže tedy představenstvo uvádí tedy 
s upozorněním, že nelze jakkoli ověřit jejich správnost a s touto výhradou 
je zveřejňuje takto: 
 
Hlavní údaje účetní závěrky k 31. 12. 2014 (v tis. Kč) 
 
Aktiva celkem:     25.734.342  Pasiva celkem:   25.734.342 
Dlouhodobý majetek:    100.239  Vlastní kapitál:  25.731.819 
Oběžná aktiva:     25.634.055  Cizí zdroje:       2.523 
Časové rozlišení:       48  Časové rozlišení:      0 
Hospodářský výsledek:   766.579 
 
Náklady spojené s účastí na valné hromadě 
 
Náklady spojené s účastí na valné hromadě Společnosti si hradí akcionáři 
sami, ze svých prostředků. 
 
K jednotlivým bodům programu: 
 
ad 1  Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů 
    valné hromady 
 
    Vyjádření představenstva společnosti k navrhovanému bodu programu: 
 
    Pro úspěšné proběhnutí valné hromady je třeba ji řádně zahájit, 
    ověřit její usnášeníschopnost a zvolit její orgány. 
 
ad 2  Změna stanov 
 
    Představenstvo navrhuje přijetí následujícího usnesení valné hromady: 
 
    »Valná hromada rozhoduje o změně stanov společnosti tak, že stávající 
    znění stanov se v plném rozsahu nahrazuje novým zněním uveřejněným 
    představenstvem společnosti na webových stránkách společnosti 
    www.hphas.cz spolu s pozvánkou na tuto valnou hromadu, do kterého 
    současně bylo akcionářům umožněno nahlédnout v sídle společnosti 
    před konáním této valné hromady každé úterý po uveřejnění pozvánky 
    na valnou hromadu od 13.00 do 15.00 hod.« 
 
    Zdůvodnění: 
 
    Vzhledem k rekodifikaci soukromého práva s účinností 
    ke dni 1. ledna 2014 přistoupila Společnost ke komplexnímu 
    přizpůsobení stanov na novou právní úpravu a současné potřeby 
    Společnosti, neboť i ty se průběhu let významně posunuly, namísto 
    dílčích změn. Vzhledem k většímu počtu změn je navrhováno přijetí 
    nového úplného znění stanov jedním rozhodnutím. 
 
    S ohledem na rozsah změn není text návrhu změn stanov součástí 
    pozvánky. Navrhované znění stanov je uveřejněno na internetových 
    stránkách Společnosti na adrese www.hphas.cz. Akcionáři do něj mohou 
    nahlížet po uveřejnění této pozvánky v sídle Společnosti každé úterý 
    od 13.00 do 15.00 hod. a bez omezení na jejích webových stránkách 
    až do dne konání valné hromady. 
 
ad 3, 4 a 5  Zpráva likvidátora k aktuální situaci ve Společnosti, 
    stavu jejího majetku a stavu probíhajících soudních řízení, 
    Zpráva představenstva a Zpráva dozorčí rady 
 
    Vyjádření představenstva společnosti k navrhovanému bodu programu: 
 
    Body 3 až 5 pořadu valné hromady jsou zprávy orgánů Společnosti, 
    které jsou jak představenstvo a dozorčí rada, tak likvidátor povinni 
    předkládat valné hromadě Společnosti, aby akcionáři mohli získat 
    informace a poznatky o činnosti těchto orgánů Společnosti a aby 
    v neposlední řadě mohli posoudit plnění povinností těmito orgány. 
    V rámci projednávání těchto bodů mají akcionáři právo klást dotazy 
    týkající se Společnosti a jejího vedení, přičemž toto právo mají 
    pouze na valné hromadě. Z tohoto důvodů je zařazení těchto bodů 
    na pořad valné hromady velmi důležité. 
 
    Tyto zprávy orgánů Společnosti valná hromada neschvaluje, 
    pouze bere na vědomí, k těmto bodům není tedy navrhováno žádné 
    usnesení. 
 
ad 6  Projednání účetní závěrky Společnosti za rok 2014 
 
    Představenstvo navrhuje přijetí následujícího usnesení valné hromady: 
 
    »Valná hromada neschvaluje účetní závěrku Společnosti za rok 2014, 
    která byla sestavena likvidátorem Společnosti.« 
 
    Zdůvodnění: 
 
    Představenstvo konstatuje, že likvidátor Společnosti, 
    který je odpovědný za vedení účetnictví Společnosti, nepředal 
    představenstvu účetní závěrku ani jiné účetní podklady, stejně 
    tak postupoval i ve vztahu k dozorčí radě. Představenstvo získalo 
    dokument nazvaný účetní závěrka Společnosti za rok 2014 ze sbírky 
    listin vedené Městským soudem v Praze, údaje v této závěrce však 
    představenstvo ani dozorčí rada nemůže nijak ověřit vzhledem 
    k nesoučinnosti likvidátora. Likvidátor nepředložil ani řádný 
    audit účetní závěrky. 
 
ad 7  Volba pana Karla Staňka do funkce člena představenstva 
 
    Představenstvo navrhuje přijetí následujícího usnesení valné hromady: 
 
    »Valná hromada volí Karla Staňka, nar. 13. října 1937, 
    bytem Charlese de Gaulla 539/9, Bubeneč, Praha 6, do funkce člena 
    představenstva Společnosti.« 
 
    Zdůvodnění: 
 
    S ohledem na skutečnost, že jsou v soudním řízení paušálně 
    zpochybňována všechna usnesení předchozí valné hromady Společnosti 
    ze dne 23. května 2014, jejichž součástí je mimo jiné i volba 
    pana Karla Staňka členem představenstva Společnosti, přičemž 
    představenstvo je nezbytným orgánem Společnosti, když některé 
    jeho kompetence nepřešly (ani nemohly přejít) na likvidátora, 
    se navrhuje v rámci zachování jistoty znovu členem představenstva 
    Společnosti zvolit pana Karla Staňka, který splňuje předpoklady 
    pro výkon funkce člena představenstva a je vhodným kandidátem 
    na tuto funkci, když ji zastával již v minulosti. 
 
ad 8  Volba paní Mgr. Renaty Reichmanové do funkce člena představenstva 
 
    Představenstvo navrhuje přijetí následujícího usnesení valné hromady: 
 
    »Valná hromada volí paní Mgr. Renatu Reichmanovou, nar. 13. září 1974, 
    bytem Družstevní 19, Děčín, do funkce členky představenstva 
    Společnosti.« 
 
    Zdůvodnění: 
 
    S ohledem na skutečnost, že jsou v soudním řízení paušálně 
    zpochybňována všechna usnesení předchozí valné hromady Společnosti 
    ze dne 23. května 2014, jejichž součástí je mimo jiné i volba 
    paní Mgr. Renaty Reichmannové členkou představenstva Společnosti, 
    přičemž představenstvo je nezbytným orgánem Společnosti, 
    když některé jeho kompetence nepřešly (ani nemohly přejít) 
    na likvidátora, se navrhuje v rámci zachování jistoty znovu 
    členkou představenstva Společnosti zvolit paní Mgr. Renatu 
    Reichmannovou, která splňuje předpoklady pro výkon funkce členky 
    představenstva a je vhodnou kandidátkou na tuto funkci. 
 
ad 9  Volba pana Jakuba Sedláčka do funkce člena dozorčí rady 
 
    Představenstvo navrhuje přijetí následujícího usnesení valné hromady: 
 
    »Valná hromada volí pana Jakuba Sedláčka, nar. 28. února 1969, 
    bytem Zbraslavské náměstí 464, Zbraslav, Praha 5, do funkce člena 
    dozorčí rady Společnosti.« 
 
    Zdůvodnění: 
 
    S ohledem na skutečnost, že jsou v soudním řízení paušálně 
    zpochybňována všechna usnesení předchozí valné hromady Společnosti 
    ze dne 23. května 2014, jejichž součástí je mimo jiné i volba 
    pana Jakuba Sedláčka členem dozorčí rady Společnosti, přičemž 
    dozorčí rada je nezbytným orgánem Společnosti majícím kontrolní 
    funkci i ve vztahu k probíhající likvidaci a k jednání likvidátora 
    (když likvidace nemá žádného vlivu na působnost dozorčí rady), 
    se navrhuje v rámci zachování jistoty znovu členem dozorčí 
    rady Společnosti zvolit paní pana Jakuba Sedláčka, který splňuje 
    předpoklady pro výkon funkce člena dozorčí rady Společnosti 
    a je vhodným kandidátem na tuto funkci, jelikož tuto funkci 
    ve Společnosti již dříve vykonával. 
 
ad 10 Závěr valné hromady 
 
    Vyjádření představenstva společnosti k navrhovanému bodu programu: 
 
    Valná hromada bude po projednání výše uvedených bodů programu ukončena. 
 
Představenstvo Společnosti 
 
OV470764-150805 

Zdroj: Obchodní věstník