datum 8.7.2008 16.9.2009 14.9.2010 30.8.2011 21.6.2012 4.9.2012 23.5.2013 9.7.2013 21.10.2013 16.12.2013 11.3.2014 23.5.2014 20.6.2014 17.9.2014 14.10.2014 25.5.2015 11.8.2015 11.11.2015 28.4.2016 30.5.2016 27.4.2017 datum
hmotnost kg 61,4 61,5 65,2 62,5 62,5 60,5 64,7 63,4 63,7 62,1 60,7 62,7   60,4 59,4 61,2 60,8 62,4 62,7   65,5 hmotnost kg
BMI 20,2 20,2 21,4 20,5 20,5 19,9 21,2 20,8 20,9 20,4 19,9 20,6   19,8 19,5 20,1 20,0 20,5 20,6   21,5 BMI
tuky mm 57 55 64 46 46 38 44 39 42 41 38 40   37 33 44 42 45 42   46 tuky mm
podkožní tuky % 9,6 9,1 11 6,9 6,9 4,5 6,3 4,8 5,7 5,4 4,5 5,1   4,2 2,7 6,3 5,7 6,6 5,7   6,9 podkožní tuky %
kostra kg         10,26   10,26     10,26 10,26     10,26     10,26   10,26   10,26 kostra kg
svaly kg         30,08   30,75     31,07 30,34     29,34     28,91   29,97   31,27 svaly kg
tuk kg         7,25   7,91     6,45 5,47     4,87     5,47   6,1   6,59 tuk kg
reziduál kg         14,91   15,78     14,32 14,63     15,93     16,16   16,37   17,38 reziduál kg
tuky stehna mm 15 15 20 15 15,3 11 17,4 14 12 13,3 12,3 13   10,3 9 11 11,4 15 14,4   16,4 tuky stehna mm
obvod stehna cm         52,5   53,5     52 51     50,5     50,5   51   53 obvod stehna cm
tuky lýtka mm         9,8   11,4     8,3 6,3 6   5,3 5 5 5,5 6 6,5   6,3 tuky lýtka mm
obvod lýtka cm         37,7   38,3     38,3 37,5     37,1     37,2   37,2   37,9 obvod lýtka cm
tuky břicho1 mm         3   3     4 3 3   3 3   3 4 3   3 tuky břicho1 mm
tuky břicho2 mm         6,6   5,6     5,5 4,4 5   4,4 3 5 4,5 6 5,4   5,5 tuky břicho2 mm
obvod břicha cm         78   79,5     77 76     76     76   77   78 obvod břicha cm
tuky záda mm         6   5     5 5     5 5   5 5 5   6 tuky záda mm
tuky paže mm         2,5   2,5     2,4 2,4     2,4 1,5   3,5 3 2,5   2,5 tuky paže mm
tuky předloktí mm         3,3   3,4     2,3 2,3     2,3 1,5   3,3 3 2,3   2,3 tuky předloktí mm
VC plic 5330 5370 5400 5080 5000   4970       4700 4200 4340 4380   4500 4290   4320   4320 VC plic
VC plic % 105 106 107 101 100   100       95 85 88 89   92 88   89   89 VC plic %
rychlost navyšování W/min 30 30 30 20 20   20         20       20     20   20 rychlost navyšování W/min
VO2max 60,3 66,1 64,7 67,6 66,7   61,9         58,4       61,2     60,7   59,6 VO2max
VO2/TF 21,1 24,7 23,1 24,1 25,1   23,8         24,8       21,3     21,9   22,6 VO2/TF
Wmax 240 280 304 280 273   293         260       275     270   274 Wmax
Wmax/kg 3,93 4,55 4,66 4,48 4,37   4,53         4,15       4,49     4,31   4,18 Wmax/kg
TFmax 176 170 181 177 172   181         160       185     182   175 TFmax
TKmax 180/90 170/80 195/85 170/60 205/100   180/120         160/60       170/80     185/85   170/90 TKmax
RQmax 1,15 1,07 1,03 1,06 1,06   1,17         1,08       0,99     1,10   1,09 RQmax
TF 1W/kg 97 87 92 95 90   94         84       90     92   98 TF 1W/kg
TF 2W/kg 124 105 107 114 109   107         103       103     124   123 TF 2W/kg
TF 3W/kg 150 125 134 136 136   133         124       140     149   152 TF 3W/kg
VO2 1W/kg 19 14 15 17 17   18         15       15     16   18 VO2 1W/kg
VO2 2W/kg 32 32 26 23 28   25         27       28     29   30 VO2 2W/kg
VO2 3W/kg 45 40 38 36 40   38         38       38     37   43 VO2 3W/kg
AP 125 128 123-128 136-138 135-138   136         120-125       124-133     135   130 AP
AnP 157 163 163-166 163-166 162-165   160         141-146       171     170   163 AnP
Leu 4,6 5,4 5 6,54 4,82   5,6         4,1       3,3     6,6 6,2 5,2 Leu
Ery 5,9 5,7 5,61 5,54 5,3   5,52         5,4       5,61     5,81 5,39 5,48 Ery
Hb 168 159 160 160 154   157         154       155     161 150 153 Hb
Htc 0,48 0,47 0,47 0,478 0,454   0,46         0,46       0,47     0,48 0,44 0,46 Htc
MCV 81,4 82,3 83 86,3 85,7   84         84,4       83,6     82,6 82,4 82,2 MCV
trom 201 239 208 181 198   225         233       176     292 246 222 trom
FE/S 23,1 32,3 22,2   29,1   18,4         20,2       13,4     9,8   13,4 FE/S
bilirubin     9,8 26,1 17,6   11,7                             bilirubin
kreatin     85                               77     kreatin
cholesterol     4,7 4,7                             4,5     cholesterol
CK             8,89         5,5       3,62     3,94   3,81 CK