Protest

 

Podávám protest pro zmatečnost při svolání náhradní valné hromady společnosti Harvardský průmyslový holding a.s.– v likvidaci, svolané na den 3.10.2013 v Praze. Tento protest se týká všech projednávaných bodů na této valné hromadě a všech usnesení, která na ní budou případné přijata, neboť níže uvedená pochybení jsou závažným porušením zákona.

 

Řádná valná hromada byla svolána na základě pozvánky, která vyšla v Obchodním věstníku dne 19.8.2013, náhradní řádná valná hromada byla svolána na základě pozvánky, která vyšla v Obchodním věstníku dne 19.9.2013, tedy 14 dní před datem konání náhradní valné hromady. Jako rozhodný den pro účast na náhradní valné hromadě byl stanoven 15.9.2013, což je 18 dní před konáním náhradní valné hromady, což je v rozporu se stanovami a ObchZ.

 

Představenstvo při svolání řádné valné hromady porušilo ustanovení §184 odst. (2) obchodního zákoníku, které mu ukládá svolat ŘVH do 6 měsíců od konce účetního období, tj. do konce června 2012.

 

V této souvislosti je dále třeba uvést, že představenstvo nezařadilo na program valné hromady projednání účetních závěrek a zpráv za rok 2012, přestože jsou již k dispozici, a přestože představenstvo bylo povinno svolat ŘVH za rok 2012 do konce června 2013.

 

Představenstvo nedodrželo ustanovení článku 10 odstavec 2 stanov společnosti: „Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je třetí kalendářní den před dnem konání valné hromady“, čímž neoprávněným způsobem znemožnilo účast akcionářů, kteří nabyli akcie v období mezi 16.9.2013 a 30.9.2013, například přechodem.

 

Představenstvo dále nedodrželo ustanovení článku 10 odstavec 7 stanov společnosti: „Orgán svolávající valnou hromadu je povinen uveřejnit oznámení o konání valné hromady nejméně 30 dní před konáním valné hromady v Obchodním věstníku a v Hospodářských novinách. Tato lhůta se zkracuje na 15 dnů v případě konání náhradní valné hromady a mimořádné valné hromady na žádost kvalifikované minority“, čímž neoprávněně ztížilo účast akcionářů společnosti, kteří mají právo na dostatek času pro sjednání volna pro účast na NVH.

 

Představenstvo nezveřejnilo v pozvánce základní údaje z účetní závěrky, přestože ta má být na valné hromadě projednávána, a nesdělilo ani způsob, jakým způsobem do účetní závěry nahlédnout, čímž akcionářům znemožnilo učinit před valnou hromadou kvalifikované rozhodnutí, jak o účetní závěrce hlasovat.

 

Představenstvo dále neoprávněně ukládá povinnost akcionářům, kteří nabyli akcie HPH dědickým řízením, aby se prokázali originálem soudního usnesení o vypořádání dědictví, přestože tato podmínka nevyplývá ze stanov ani obchodního zákoníku.

 

Z výše uvedených důvodů je zcela patrné, že valná hromada nebyla svolána v souladu se zákony, a proto je povinností zahajovatele valné hromady konání valné hromady ukončit a povinností svolavatelů uhradit veškeré náklady, které společnosti kvůli porušením zákona vznikly, včetně cestovného a náhrady mzdy všech zúčastněných akcionářů.

 

V Praze, dne 3.10.2013

………………………………..

                                                                                                     RNDr. Petr Kaňovský