Odesílatel: RNDr. Petr Kaňovský, nar. 28.12.1976, Slunečná 6, Brno 634 00

Adresát:   Harvardský průmyslový holding, a.s. – v likvidaci, IČ 44269595, Uhelný trh 414/9 ,  Staré Město, 110 00 Praha 1 (dále společnost HPH)

 

Věc: Žádost o svolání mimořádné valné hromady společnosti HPH

 

Odesílatel je akcionářem společnosti HPH, přičemž ke dni 25.1.2018 zastupuje na základě plných mocí dalších 87 akcionářů společnosti HPH, jejichž seznam je na konci této žádosti. Odesílatel tak ke dni 25.1.2018 disponuje akcionářskými právy od 88 akcionářů majících 164 783 akcií společnosti HPH, a proto s těmito akcionáři tvoří skupinu kvalifikovaných akcionářů dle §365 odstavec 3 zákona o obchodních korporacích.

 

S ohledem na skutečnost, že společnost neplní své informační povinnosti, mimo jiné nezaložila do sbírky listin výroční zprávu a účetní závěrku za rok 2016 a tyto dokumenty nemá ani na internetových stránkách, a s ohledem na skutečnost, že společnost v rozporu se zákonem i stanovami nesvolala řádnou valnou hromadu za rok 2016 (konala se jen mimořádná valná hromada dne 29.5.2017, která však neprojednávala účetní závěrku za rok 2016), žádáme, aby nám byly tyto informace poskytnuty na mimořádné valné hromadě společnosti s programem:

1)    Zahájení, volba orgánů valné hromady

2)    Zprávy likvidátorů, představenstva a dozorčí rady o jejich činnosti do dne konání mimořádné valné hromady.

3)    Zpráva likvidátorů o aktuálním stavu majetku společnosti, včetně všech pohledávek a závazků společnosti HPH.

4)    Zpráva dozorčí rady ke kontrolní činnosti týkající se hospodaření společnosti HPH.

5)    Zprávy likvidátorů, představenstva a dozorčí rady o průběhu soudních sporů, v nichž je společnost HPH angažována, v České republice i zahraničí, včetně výhledu jejich dalšího pokračování.

6)    Zprávy likvidátorů, představenstva a dozorčí rady k činnosti společnosti HPH v dceřiných společnostech ovládaných přímo či nepřímo společností HPH.

7)    Zprávy likvidátorů, představenstva a dozorčí rady o přehledu půjček poskytnutých společnosti HPH, včetně okolností jejich vzniku, jejich podmínek a možnostech splacení či refinancování.

8)    Zprávy likvidátorů, představenstva a dozorčí rady o uplatňování náhrady škod způsobených v minulosti v důsledku jednání členů orgánů společnosti.

9)    Zprávy likvidátorů, představenstva a dozorčí rady ohledně neplnění informačních povinností, které má za důsledek i prodloužení pozastavení obchodování s akciemi na mnohostranném trhu RM Systém.

10) Zpráva likvidátorů ohledně záměrů a výhledu pokračování a dokončení likvidace společnosti HPH.

11) Závěr

 

Je nám známo, že předchozí valné hromady byly napadeny žalobami, o nichž dosud nebylo rozhodnuto, a proto s výjimkou volby orgánů VH společnosti nenavrhujeme přijetí žádných usnesení. Zařazení všech bodů na program mimořádné valné hromady zdůvodňujeme potřebou splnit informační povinnosti, které má společnost HPH vůči akcionářům a potřebou jim poskytnout dostatek informací k rozhodování při nakládání se svými akciemi (i když toto je v důsledku rozhodnutí trhu RM Systém omezené), při zajištění rovného přístupu všech akcionářů k informacím týkajících se společnosti HPH. Kromě toho akcionáři mohou i na základě těchto informací připravit návrhy týkající se dalšího vývoje ve společnosti, a tyto předložit na další valné hromadě.

 

V případě potřeby jsem ochoten osobně předložit ve společnosti originál plných mocí ke kontrole, jakmile k tomu budu vyzván, a případně i upřesnit tuto žádost ke svolání mimořádné valné hromady.

 

Dovoluji si požádat, aby valná hromada byla svolána co nejdříve, děkuji předem za pochopení a zajištění.

 

V Brně, dne 25.ledna 2018

                                                                                ………………………………………

                                                                                          RNDr. Petr Kaňovský

                                                                             za skupinu kvalifikovaných akcionářů