Stanovisko RNDr. Petra Kaňovského pro článek v MF Dnes, který vyšel 20.7.2015
HPH = společnost Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci , IČ 44269595
RNDr. Petr Kaňovský, email petr@kanovsky.cz

Aktuální informace pro akcionáře HPH i další osoby poskytuji dlouhodobě na http://www.kanovsky.cz/hph-kanovsky.php
Na těchto stránkách jsou i odkazy na různé dokumenty, jako je například výroční zpráva za rok 2014, které přitom v současné době nejsou na žádných z několika oficiálních stránek vedených členy orgánů HPH. Snažím se zveřejňovat vše, co považuji za důležité, protože mým zájmem není preferovat některou ze stran sporu, ale poskytovat akcionářům co nejúplnější informace.

Aktuálně disponuji 128 657 hlasy od 59 akcionářů, jedná se vesměs o akcionáře s několika stovkami až tisíci kusů akcií. Průměrně má jeden zastupovaný akcionář 2 180 akcií. Protože někteří akcionáři jsou již vyššího věku, tak našim cílem je brzké ukončení likvidace a výplata likvidačního zůstatku, případně umožnění prodeje akcií a/či podílů v trustech za férovou cenu.

Hlavní problém je neefektivnost a délka soudních řízení v ČR i na Kypru. Pro ilustraci bych uvedl, že dosud nebylo rozhodováno o neplatnosti většiny valných hromad společnosti počínaje rokem 2006, a to ani v prvoinstančním řízení a to z důvodu, že platnost či neplatnost usnesení valných hromad záleží též na neplatnosti či neplatnosti usnesení valných hromad předchozích, avšak například k valné hromadě konané v roce 2004 bylo rozhodováno spousty let, rozhodnutí se různě měnila, a aktuálně spis leží na Nejvyšším soudu. Není tak jasné, jaké jsou stanovy společnosti, jaké je složení orgánů společnosti a podobně. Toto je zřejmě jedním z důvodů, proč se dosud nekonala řádná valná hromada ani za rok 2013, když zákonem stanovená lhůta vypršela před více než rokem. Není totiž například zřejmé ani to, jaký je rozhodný den k účasti na VH, neboť se toto měnilo při změnách stanov na valných hromadách, o nichž bylo rozhodnuto, že jsou neplatné, ale zatím jen nepravomocně. Podobných sporných otázek je ale mnohem více.

Ani novela občanského zákoníku tento velmi neradostný stav nezměnila. Bylo by žádoucí apelovat na změnu legislativy, vedoucí ke zrychlení těchto sporů a vyjasnění aktuálního právního stavu ve společnosti.

Jiným problémem je, že soudy rozhodují velmi dlouho i ohledně peněz blokovaných Policií ČR, takže přestože prostředky jsou k dispozici, tak je není možné vyplatit, viz 20 milionů USD na účtu JUDr. Bayera, či 100 milionů Kč na účtu HCC. Společnost sice má soudem jmenovaného likvidátora, ale zákon mu překvapivě neposkytuje dostatečnou oporu, například aby jeho návrhy byly rozhodovány přednostně. Trvá tak spousty let, než se ve věci vůbec jedná, a to nemluvím o možnostech odvolání, dovolání, ústavních stížností apod., které pak vše ještě komplikují a protahují.

Obrovským problémem ve společnosti je její rozdělení, kdy likvidátor a představenstvo či dozorčí rada postupují nejednotně, takže se věnuje spousta úsilí vzájemným soudním sporům, či dochází k prodlevám a zmatkům i u soudních sporů vedených s třetí stranou.

Dalším problémem je, že akcionáři nemají možnost akcie převádět, neboť již v roce 2007 bylo vydáno na základě návrhu p.Staňka předběžné opatření, kterým soud převody zakázal, přestože to bylo vydáno k řízení, které s tímto souvisí jen okrajově (žaloba o neplatnost usnesení o odměnách členům orgánů za rok 2005). Akcionáři nejsou účastníky řízení, takže nemají možnost požádat o zrušení, nicméně považuji za nevýhodné, že nemohou s akciemi nijak nakládat, když přitom není naděje na ukončení likvidace v dohledné době. Situaci ohledně blokace firem ovládaných V.Koženého měly orgány společnosti řešit jiným způsobem.

Pokud se jedná o trusty, tak tam proběhla poslední výplata začátkem roku 2005, od té doby je výplata pozastavena, v důsledku sporů vedení trustů s firmami ovládanými V.Koženým a dalších sporů. Někteří akcionáři si o výplatu požádali, já však nikoliv, mimo jiné i na základě tehdejších vyjádření likvidátora i p.Staňka, že trusty jsou nelegální. Považuji za nepřijatelné, že výplata neprobíhá již 10 let, neexistují žádné věrohodné zprávy o stavu majetku trustů a podíly v trustu jsou přitom nepřevoditelné. Protože ale majetek do trustů byl vložen evidentně bez souhlasu likvidátora, tak bych považoval za nejlepší, kdyby došlo k dohodě s likvidátorem a k nahrazení správce trustů osobou pověřenou likvidátorem, prof. Častorálem. Následně by tato osoba rozhodla, jak bude naloženo se zbývajícími prostředky v trustech. Je třeba přitom zohlednit, že někteří akcionáři již vyplaceni byli, přitom vesměs v době, kdy dolar stál necelých 30 Kč, a jiní dosud nebyli. Je velkým neštěstím, že tehdy ing.Ševčík a další zvolili řešení, které vedlo k odklonění prostředků mimo HPH, což sice umožnilo rychlou výplatu některých podílníků, avšak to vedlo k problémům se zbývajícím majetkem a podílníky. Nevidím proto jako reálné, že by bylo reálně možné v dohledné době výplatu z trustů zajistit. Nikdy jsem neviděl žádný postup, jak by ing.Ševčík či K.Staněk chtěli například efektivně a rychle vyřešit problém s existencí předběžného správce v trustech a žalobami podanými kyperskými firmami. Jak už jsem uvedl výše, považoval bych za vhodnější volit cestu převodu zbylého majetku do HPH, v součinnosti se správcem ustanoveným likvidátorem.

Pokud se jedná o likvidaci společnosti, tak v současné době vidím jako jednu z mála možných variant tu, že by společnost prodala nároky vůči V.Koženému a dalším osobám či firmám třetí straně, která by je vymáhala samostatně, přičemž by takto získané prostředky byly použity k vyplacení akcionářů HPH a ukončení likvidace. Řešením ovšem nejsou snahy o rozdělení společnosti odštěpením, protože toto je ve společnosti se soudem jmenovaným likvidátorem velmi problematické, a vedlo by to k dalším mnohaletým soudním sporům.

Každopádně ale základem je, aby likvidátor, představenstvo, dozorčí rada i trusty jednaly ve vzájemné součinnosti, s cílem přispět k ukončení likvidace. Prostředky, o které se soudí, mají jen ve správě, a proto by byla namístě vstřícnost z jejich strany. Příklad budiž spory o prostředky na účtu JUDr.Bayera. Trusty i likvidátor nezpochybňují, že tyto prostředky patří akcionářům HPH, a proto nevidím jediný důvod, proč by měli vést dalśi mnohaleté spory, kdo bude tím, kdo výplatu provede. A podobně je tomu i v jiných oblastech souvisejících s kauzou.

Věřím však, že i na základě této nekonečné kauzy dojde k takovým změnám legislativy, aby k podobným prodlevám a problémům již v budoucnu nedocházelo, v kauze HPH, ani jinde.