Charismatický běh 2017
Motto: Utíkejme (Soudců 20,32)

Pořadatel: Petr Kaňovský; petr@kanovsky.cz ; 732 280 773
Hlavní stránka Charismatických běhů
Běžecké stránky Petra Kaňovského

 • Informace o běhu: Charismatický běh je určen pro účastníky charismatické konference, sympatizanty, ale i všechny ostatní zájemce, včetně lidí hledajících i nevěřících, jedná se již o devátý ročník. Akce je součástí tzv. Charismatického běhání (viz skupina na Facebooku), tedy "běhání jako prostředek k setkávání, radosti, modlitbě, chválám, ztišení a kontemplaci".
 • Datum konání: sobota 8.7.2017
 • Sraz účastníků: v 7:00, před brněnským Výstavištěm, vstup G2
 • Program běhu: četba z Písma, modlitba, běh, požehnání
 • Účastníci běhu: Petr Kaňovský (Brno), P.Pavel Semela (Praha), Pavel Kacar (Šumperk), Jana Jarolímková (Veltrusy), Kateřina Zajícová (Praha), Věra Zajícová (Praha), Pavel Juřica (Brno), Radana Bittnerová (Praha), Bohumila Králová (Praha)
 • Další účastníci modlitební části: Jana Sýkorová (Sušice), Marie Kodadová (Sušice), Naďa Balejová (Sušice), Anna Blažková (Sušice)
 • Účast na dálku: uběhněte či ujděte během víkendu 8.7.-9.7. na libovolném místě 3-15 km, zamyslete se přitom nad mottem běhu "Utíkejme" a pošlete pak mail se svými údaji organizátorovi akce

 • Délka běhu: 11,15 km (či 6,7 km na kratší trati)
 • Celkový čas běhu: 1:24:39 (tempo 7:35/km, rychlost 7,90 km/h; čas včetně přestávek)
 • Profil: zvlněný až kopcovitý, převážně asfalt, viz níže
 • Počasí: cca. 20 stupňů, jasno
 • Trasa: Výstaviště vstup G2, Vinařská (koleje), Lipová, Neumannova, Kalvodova, vyhlídka u Rádia Proglas, Barvičova, Vaňkovo náměstí, nemocnice Žlutý kopec, Pivovarská, Hlinky, odtud delší varianta: Rybářská, hospic Kamenná, vyhlídka nad řekou, Riviéra, Anthropos, Výstaviště vstup G2

 • Biblický úryvek: Druhého dne se Izraelci utkali s Benjamínci. Ale i druhého dne proti nim vyrazil Benjamín z Gibeje a znovu vnesli mezi Izraelce zkázu; srazili k zemi osmnáct tisíc mužů, ačkoli všichni byli ozbrojeni meči. I táhli všichni Izraelci, totiž všechen lid, vzhůru a přišli do Bételu. Plakali a seděli tam před Hospodinem a postili se onoho dne až do večera; přitom přinášeli Hospodinu oběti zápalné a pokojné. Pak se Izraelci doptali Hospodina; byla tam totiž v té době schrána Boží smlouvy a v té době stával před ní Pinchas, syn Eleazara, syna Áronova. Tázali se: „Máme pokračovat dál ve válečném tažení proti synům svého bratra Benjamína, anebo toho máme nechat?“ Hospodin odpověděl: „Vytáhněte, neboť zítra ti je vydám do rukou.“ Izrael tedy položil proti Gibeji ze všech stran zálohy. Třetího dne táhli Izraelci vzhůru proti Benjamíncům a seřadili se proti Gibeji jako už dvakrát předtím. Benjamínci vyrazili proti lidu, dali se odlákat od města a začali jako po dvakrát předtím bít a pobíjet některé z lidu. Na silnicích, z nichž jedna vystupuje do Bét-elu a druhá do Gibeje, padlo v poli asi třicet mužů z Izraele. Benjamínci si řekli: „Zase jsme je porazili jako předtím.“ Izraelci totiž řekli: „Utíkejme a odlákejme je od města k silnicím!“ Tu se všichni izraelští muži zvedli ze svého místa a seřadili se v Baal-támaře, zatímco izraelská záloha se vyrojila ze svého stanoviště na Gibejské planině. Proti Gibeji nyní nastoupilo deset tisíc mužů vybraných ze všeho Izraele a nastal urputný boj. Benjamínci ovšem nevěděli, že jim hrozí záhuba. I porazil Hospodin Benjamína před Izraelem. Izraelci vnesli onoho dne do Benjamína zkázu; padlo dvacet pět tisíc sto mužů, všichni ozbrojení meči. (Soudců 20,24-35)
 • Myšlenka k textu: neutíkáme před něčím či bezcílně, ale běžíme v souladu s Bohem a jeho plánem :-)
 • Myšlenka z průběhu běhu: omylem jsme běželi cestou, která nikam nevedla, nezastavovali jsme se však, ani moc neřešili, že jsme udělali chybu, prostě jsme se pokojně vrátili a pokračovali dál správnou cestou :-) Záběh do areálu nemocnice jsme využili ještě k spontánní modlitbě za nemocné pacienty a jejich blízké.